شاخص هزینه های گیاهی م 2012

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﯾﺮان - تحقیقات اقتصاد و توسعه .

20 ژانويه 2015 . ﺑﺮداري ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات. ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (. Nasabian, et al., 2012. ). ﺗﻌﺪاد. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ. 8000 .. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻗﯿﻤﺖ وادراﺗﯽ ﮐﺎﻻ. (. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در. درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر.


تعیین عملکرد رشد و برخی از پارامترهای خونی و ایمنی ماهی کپور معمولی .

از شاخص های خونی و ایمنی اختصاصی و غیراختصاصی بچه ماهیان کپور پرورشی مؤثر باشد. . مصرف انسان، استفاده از افزودنی های گیاهی به عنوان مواد طبیعی به منظور افزایش سرعت رشد و بهبود کارایی غذا در صنعت غذای ... 2012( DADA Ayokanmi( در آزمایش اثر پودر گیاهی Superliv در سطوح 7/5 ،5 ،2/5 و 10 گرم در کیلوگرم در ماهی.


رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ( در ) رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻲ ﺎﺑﻳ ا

30 ژانويه 2011 . Journal of Agroecology. Vol. 3, No. 4, Winter 2012, p. 454-467. ارز. ﺎﺑﻳ. ﻲ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دو رﻗﻢ ﮔﻨﺪم. (. L. Triticum aestivum. ) در. رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ. ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز .. ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه، ارﺗﻔﺎع، ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻛﺎﻧﻮﭘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ رﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﺷـﺎخ. و ﺑﺮگ، ﻧﺴﺒﺖ آﺳﻴﻤﻴﻼﺳﻴﻮن ﺧﺎﻟﺺ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﮔﻲ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . از اﻳﻦ رو آﻧﺎﻟﻴﺰ. ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن.


ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺑﺮﻧﺞ در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان - نشریه حفاظت منابع آب و خاک

2012. ) ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺑﺎدام را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺘﮕﺎه. AccuPAR. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ وﺟﻮد دارد. ﻓﺮﺷﯽ(. 1378. )، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل. SWLEWW. ﺷﺎﺧﺺ. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﮔﻨﺪم زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ را ﻣﻮرد اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي ﻗﺮار داد. وي ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ. ارﻗﺎم. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي.


تشخیص مزارع آلوده به بیماری زنگ گندم با استفاده از تصاویر لندست

30 آگوست 2016 . بازدید میدانی و روش. های آزمایشگاهی صورت می. گرفت. این روش. ها. نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می. باشند که حتی ممکن است نتوانند نوع و شدت آفت را . 2012. با استفاده از داده. های ابر طیفی به تشخیص و جداسازی. بیماری زنگ گندم از تنش. های غذایی پرداختند. آن. ها پاسخ. 38. شاخص پوشش گیاهی رایج را. در. 5. م.


ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ اﯾﺮان - تحقیقات اقتصاد و توسعه .

20 ژانويه 2015 . ﺑﺮداري ﺻﺤﯿﺢ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ. در ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﺷﺘﻐﺎل. زاﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات. ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ. (. Nasabian, et al., 2012. ). ﺗﻌﺪاد. ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ. 8000 .. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. ﻗﯿﻤﺖ وادراﺗﯽ ﮐﺎﻻ. (. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در. درآﻣﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان. ) ، ﺷﺎﺧﺺ. وﺿﻌﯿﺖ. ﺗﺠﺎري. ﺑﻪ(. ﻋﻨﻮان ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر.


مقایسه سطح ویژه برگ سه گونه بلوط بومی زاگرس در باغ گیاه‌شناسی .

ﻋﻤﻠﮑﺮد دروﻧﯽ ﮔﯿﺎه. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده و. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﯾﺎدي در ﺗﻮده. ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﯽ دارد . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮگ در ﺗﺎج. درﺧﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﺮگ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮاي اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر .. ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ ﻣﻌﺮف ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﺟﺬب ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ. دارد و وزن ﺧﺸـﮏ ﺑــﺮگ ﺑﯿــﺎﻧﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨــﻪ. ﻫــﺎي. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮگ ﻣﺼـﺮف. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ؛. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻄﺢ وﯾﮋ.


رﺷﺪي، ﺻﻔﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎك ﺑﺮ ﻫﺎي ﺣﺎﺻ - پژوهشهای زراعی ایران

14 سپتامبر 2014 . ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ. اﯾﻦ. ﮐﻪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،. ﺳـﺮﯾﻊ. ﺗـﺮﯾﻦ. و. ﻣﻄﻤﺌﻦ. ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ. ﺧﯿﺰي ﺧﺎك ﺑﻪ. ﺷـﻤﺎر. ﻣـﯽ. رود. ، اﻣـﺎ. ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي. ﺑﺎﻻ، آﻟﻮدﮔﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤـﯿﻂ. زﯾﺴـﺖ و ﺧـﺎك در ﻧﺘﯿﺠـﻪ . (Sabeti. Amirhandeh et al.(2012 ,. در ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫـﺎي. ﻣﺨﺘﻠـﻒ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻧﯿﺘـﺮوژن،. ﮔـﺰارش. ﺷﺪه. اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن، ﺗﻌﺪاد. ﺑﺮگ، ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه، ﻗﻄﺮ ﺳﺎﻗﻪ و. وزن ﺳﺒﺰ اﻓﺰاﯾﺶ.


شاخص هزینه های گیاهی م 2012,

های رشد، بازماندگی و ( بر شاخص تاثیر مصرف پودر سیر خام ) پرورش .

اشاره د. اشت. با این حال، تاکنون. تحقیقی در خصوص تاثیر این گیاه بر روی میگو پا سفید. صورت نگرفته است، لذا این پژوهش به منظور ارزیابی. تاثیر سطوح مختلف. پودر سیر خام بر شاخص. های رشد،. بازماندگی و ترکیبات بدن. میگو پا سفید پرورش یافته با. آب لب شور دریای خزر. صورت گرفت. مواد و روش کار. این تحقیق در یک دوره.


تشخیص مزارع آلوده به بیماری زنگ گندم با استفاده از تصاویر لندست

30 آگوست 2016 . بازدید میدانی و روش. های آزمایشگاهی صورت می. گرفت. این روش. ها. نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی می. باشند که حتی ممکن است نتوانند نوع و شدت آفت را . 2012. با استفاده از داده. های ابر طیفی به تشخیص و جداسازی. بیماری زنگ گندم از تنش. های غذایی پرداختند. آن. ها پاسخ. 38. شاخص پوشش گیاهی رایج را. در. 5. م.


پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اردبیل (مطالعه موردی .

18 جولای 2014 . ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺎﯾﺶ ﻟﮑﻪ. ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺮﯾﻊ و. ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه. ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎﺷﺪ (. 9. ). اﺑﻄﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. (. 2014. ) ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺗﻊ در ﮐﻮﯾﺮ. ﻣﺮﮐﺰي اﯾﺮان (ﻫﻔﺘﻮﻣﺎن ﺧﻮر و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮏ) را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ،. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ. ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺗﻐ. ﯿﯿﺮات آن ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺗﻐﯿﯿﺮات.


ﺴﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ در اراﺿﯽ ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﮐﺸﺎورزي ﻣ

10 ا کتبر 2014 . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﻼﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ،. ﺑﻪ. وﯾﮋه. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺖ دﯾﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﻤﺴﯽ. ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران (. 2010. ) ﺑﻪ. ر. دﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺸﮑ. ﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. NDVI. ،. VCI. و. VHI. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﺎﺷﺎن. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از داده. ﻫﺎي. ﺳﻨﺠﺶ. ازدور. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و. ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. رﺿﺎﯾﯽ. ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران (. 2012. ).


جایگزینی پودر ماهی با پودر گاماروس و تاثیر آن بر شاخص های رشد و .

امروزه تهیه غذا از مهمترین فرایندها در آبزی پروری به شمار می آید و هزینه های آن معموالً. 60. -. 30. درصد کل هزینه ها را در. س. یستم های پرورشی تشکیل می دهد ). Falahatkar, 2015 . منشاء حیوانی یا گیاهی امری ضروری می باشد ). Wang et al2012 ,. (. مطالعات. متعددی جهت جایگزین کردن پودر ماهی با منابع گیاهی و حیوانی انجام شده است ولی به دلیل.


گیاهان دارویی و خوراکی به محلی جوامع تحلیل وابستگی سردشت .

17 نوامبر 2016 . با شاخص. های. اقتصادی. -. اجتماعی. چون. سن،. تحصیالت، شغل، طایفه، بعد خانوار، وضعیت سکونت، درآمد. ، هزینه. ، میزان زراعت و تعداد دام. وجود. دارد. کلمات کلیدی. : جوامع. محلی. ،. شهرستان لردگان. ،. گیاهان دارویی. و. خوراکی. ،. وابستگی اقتصادی. 1. -. دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم.


ﺗﻮﺗﻮن ﯽﻔ ﮐﯿ و ي رﺷﺪ ي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﯽ ﯽ ﺑﺮرﺳ (Nicotiana . - تولیدات گیاهی

29 ژوئن 2016 . 2012. ) و. Ryding. (. 1981. ) ﻧﯿــﺰ ﮔــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ. Sagar. و. ﻫﻤﮑﺎران (. 2009. ) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳـﺖ ﺑﺴـﺘﺮ. ﻗﺎرچ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﺟﻪ. ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﯿﺐ. زﻣﯿﻨـﯽ، ﮔﻨـﺪم و. ذرت ﺗــﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒــﺖ ﮐــﺎرﺑﺮد ﮐﻤﭙﻮﺳــﺖ ﺑﺴــﺘﺮ ﻗــﺎرچ را ﺑــﺮ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ اﺛﺮات. ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ و. ﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي. ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧـﺎك. دارد و. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ. و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎه ﻣ. ﯽ.


رشد فزاینده JICA گزارش ساالنه 2012

دفتر جایکا همکاری های فنی, قرضه های امتیازی و سرمایه گذاری و هزینه. های تحصیلی . توانائی وزنده گی تازه بخشیم بلکه کشور جاچان را نیز احیا و بازسازی نمائیم, به امید اینکه گذارش ساالنه سال 2012. درراستای جنبه .. در نتیجۀ پیشرفت ها در شاخص های اساسی صحت، سریالنکا اکنون در میان کشورهای جنوب آسیا از رتبۀ باالی صحت.


ﺳﺒﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺮه ( ) ﻣﻮﺷﻲ اﺛﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و رﻗﺎﺑﺖ ﺟ

ﺗﺮﻳﻦ. ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه. اي از ﻫﺰﻳﻨﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﺻﺮف ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﻠﻒ. ﻫﺎي ﻫﺮز ﻣﻲ. ﺷﻮد. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر. ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻋﻠﻒ. ﻫﺮز ﺟﻮﻣﻮﺷﻲ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖ آن ﺑﺎ ﮔﻴﺎه زراﻋﻲ زﻳﺮه . ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻗﺎﺑﺘﻲ زﻳﺮه. ﺳﺒﺰ. ازﺟﻤﻠﻪ. : ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع، ﺗﻌﺪاد ﺑﺮگ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻚ ﺑﻮﺗﻪ، ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻛﻞ،. ﺗﻌﺪاد ﺑﺬر در ﻫﺮ ﮔﻴﺎه، ﻣﻮرد ارزﻳ. ﺎﺑﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﻜﻲ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒ.


ﻣﺼﺮف در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﮐﻮدﻫﺎي - مدیریت اراضی

ﻫﺎي اﯾﺮان. ) و ﯾﺎ درﺷﺖ ﺑﺎﻓﺖ، ﮐﻢ اﺳﺖ . ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻼش. ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ. ﻣﺼﺮف و ﮐﺎﻫﺶ. ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ... ﺷﺎﺧﺺ. ﺑﺮداﺷﺖ. ،. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. داﻧﻪ. داﺷﺖ . ﺟﻮادي. ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران. 2015(. ) ﺑﺮاي. ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ. ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎ. ي. ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﻧﺎﻧﻮﮐﻮد. ﮐﻼت. آﻫﻦ. و. روي. ﺑﺮ. رﺷﺪ. و. ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﮔﯿﺎه ﺧﯿﺎر. 4،. ﯾﮏ.


اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه گزنه . - پژوهش های علوم دامی

29 آگوست 2011 . عکومی گیاه گزنه در نقاط مرطوب ایرا. ن ااستان. های. شکالی نواحی غربی و مرکزی مانند اففهان، شاهرود،. بسطام و کاشان است. اقهرمان. 0810 . مکک گزنه. به. خاطر ترکیبات ضدمسکومیت. ، هزینه پایی و دسترسی. آسان. ،. به عنوان یک افزودنی. معکول در تغذیه انسان. استفاده می. شود. اینر. 0222 . اه عصاره ریشه گزنه. برای درمان.


( ) رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮگ و ﺻﻔﺎت روﻳﺸﻲ در ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻗ V

ﺑﻴﻨﻲ رﺷﺪ روﻳﺸﻲ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺳﺎزﮔﺎري. ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ. وﻳﮋه در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻳﻚ. ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ روي رواﺑﻂ. آﻟﻮﻣﺘﺮ. ﻳﻚ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ. رواﺑﻂ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (. ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران،. 1390. ب . ) ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ. ﻛﻠﻴﺪي در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﺳﻄﺢ. ﺑﺮگ اﺳﺖ . زﻳﺮا ﺑﺮگ.


اصل مقاله (1127 K)

12 ژانويه 2012 . ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﻪ دو روش. ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻘﺎﻃﻌﻲ. و ﺗﻘﺴﻴﻢ داده. ﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ. ي ﺗﺴﺖ و آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻲ. دﻫﺪ. ،. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮف زﻣﺎن و ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳـﺎد. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش. ﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣـﻲ. ﺗﻮاﻧـﺪ زﻳـﺎد ﺑﺎﺷـﺪ . اﻣـﺮوزه. اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره. اي ﻳﻚ دﻳﺪ.


زﻧﯽ دو ﻧﻮع ﭼﻤﻦ ﻫﺎي ﺟﻮاﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻮﭘﺮاﯾﻤﯿﻨﮓ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ - تحقیقات بذر

1 ا کتبر 2015 . ﺳــﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺷــﺎﺧﺺ. ﻫﺎ. ي. ﺟﻮاﻧﻪ. زﻧ. ﯽ. در ﮔ. ﯿ. ﺎه ذرت ﮔﺮد. ﯾ. ﺪه اﺳــﺖ. (. Mokari. Firozsalari et al., 2012. ) . در ا. ﯾ. ﻦ آزﻣﺎ. ﯾ. ﺶ ﻃﻮل ر. ﯾ. ﺸـﻪ. ﭼﻪ. ، ﺳـ. ﺎﻗﻪ. ﭼﻪ و ﺿـﺮ. ﯾ. ﺐ آﻟﻮﻣﺘﺮ. ي. ﺑﻪ. ﯿﺗﺮﺗ . ﺗﻮاﻧﺪ ﺿـﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ. ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، ﺳـﺒﺐ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷـﺪه و. ﻇﺎﻫﺮي آراﺳـﺘﻪ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. ﺟﻮاﻧﻪ.


شماره 98، پائیز 1392 - سازمان جنگل‌ها

بررسی ترکیب گونه ای وضعیت مراتع تحت اثر شدت های *. مختلف چرای دام. تأثیر قرق و چرای دام بر برخی از فاکتوهای پوشش *. گیاهی. تحلیل هزینه- سود توسعه کشاورزی و .. اين اهداف و تمشيت امور تدوين مي كنيم و مهمتر از همه، كارهاي ارزيابي و ارزشيابي طرح ها را مبتني بر اصول، شاخص ها و معيارهايي كه .. 29- Mogues and Benin, 2012.


اولويت - دانشگاه اصفهان

Feb, 19 2012 09:11PN P2 = ان 0$ ":" *. FAX NO : 1' : '+ ' . " : ما را . بررسی روشهای نوین بر آورد تقاضای سفر و مقایسه آنها با مدل های سنتی از لحاظ شاخص های مختلف مانند. میزان تخمین واقعیت. و مطالعه و .. بررسی و طراحی الگوریتم مناسب، کاهش هزینه های حمل و نقل همگانی و طراحی سیستم مناسب درآمد و هزینه. در حوزه حمل ونقل. • ارزیابی کمی.


ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺰ رﻳﺰي ﻓﻀﺎي ﻫﺎي ﻛﻤ ﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮر

24 ژانويه 2015 . 2012. ) در ﻣﻘﺎﻟــﻪ. اي ﺑــﺎ. ﻋﻨـﻮان. « ﻓﻀـﺎي ﺳـﺒﺰ در ﻣﺤﻠـﻪ. ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي و ﺳـﻼﻣﺖ. ﺳﺎﻛﻨﺎن. » ، ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. اﻧـﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ. 80. ﻣﺤﻠـﻪ ﺷـﻬﺮي در ﻫﻠﻨـﺪ از. ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﻛﺮدن. 1641. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ،. ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑـﺎ. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ در ﮔـﺮوه. ﻫـﺎي ﻓـﺮدي. -. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. اﻗﺘﺼﺎدي وﺟﻮد دارد. ﻛــﺎﺑﻴﭻ.


Pre:ماشین سنگ زنی رنگ ها
Next:آسیاب گلوله ای آسیاب سنگ زنی