استفاده آپاتیت

آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آپاتیت گاهی اوقات حاوی مقادیر قابل توجهی از عناصر خاکی کمیاب است و می‌تواند به عنوان یک سنگ برای آن دسته از فلزات استفاده می‌شود. این است که سنگ معدن خاکی کمیاب محلی، به عنوان آپاتیت غیر رادیواکتیو است که خطری زیست‌محیطی در باطل‌های معدنی به حساب نمی‌آید. با این حال.


آپاتیت هیدروکسی دندان و استخوان معدني جزء مهمترين آپاتیت .

گذارد . هیدروکسی. آپاتیت. به. دلیل. ترکیب. شیمیایی. و. ساختار. مشابه. استخوان. طبیعی. می. تواند. به. عنوان. جایگزین. بافت. های. سخت. بدن. مورد. استفاده. قرار. گیرد . انواع. هیدروکسی. آپاتیت. •. هیدروکسی. آپاتیت. کروی. •. هیدروکسی. آپاتیت. سوزنی. موارد. استفاده. از. محصوالت. هیدروکسی. آپاتیت. در. پزشکی. •. ارتوپدي،. سیمان.


هیدروکسی آپاتیت طبیعی | نیکسرام

18 مه 2015 . هيدروكسي آپاتيت از مهم‌ترين بيوسراميك‌هاي مورد استفاده در پزشكي و دندان پزشکي است كه به دليل خواص زيستي منحصر به فرد و شباهت ساختاري زياد به بافت سخت استخوان، در سال‌هاي اخير مورد توجه واقع شده است. اين ماده داراي ترکيب مشخص استوکيومتري Ca10(PO4)6(OH)2 و ساختار کريستالوگرافي هگزاگونال.


ایرنا - پودر هیدروکسی آپاتیت با کاربرد در دندانپزشکی در البرز .

1 جولای 2014 . کرج-ایرنا- برای نخستین بار در جهان، محققان پژوهشگاه مواد و انرژی ایران مستقر در البرز با استفاده از یک روش جدید موفق به ساخت پودرهیدروکسی آپاتیت با مصارف پزشکی و دندانپزشکی شدند.


مقاله تولید پودر سرامیکی هیدروکسی آپاتیت از خاکستر استخوان گاو .

مشخصات نویسندگان مقاله تولید پودر سرامیکی هیدروکسی آپاتیت از خاکستر استخوان گاو به منظور استفاده در کاربردهای ارتوپدی : شناسایی و آنالیز شیمیایی و فیزیکی. مهدی جاویدی - دانشجوی دکتری مهندسی مواد موسی یونسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد محمدابراهیم بحرالعلوم - دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی،.


استفاده آپاتیت,

- پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت بررسی تحوالت فازی و ریز .

همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران. بررسی تحوالت فازی و ریز ساختاری. پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت. -. آلومینا سنتز شده به روش سل. –. ژل. بهنام گرکانی. ،. جعفر جوادپور. ، حامد ناصر زشکی. 3. ، حمید رضا صمیم. 4. چکیده. : تهيه کامپوزيت هايي بر پايه هيدروکسي آپاتيت و استفاده از ذرات.


آپاتیت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آپاتیت گاهی اوقات حاوی مقادیر قابل توجهی از عناصر خاکی کمیاب است و می‌تواند به عنوان یک سنگ برای آن دسته از فلزات استفاده می‌شود. این است که سنگ معدن خاکی کمیاب محلی، به عنوان آپاتیت غیر رادیواکتیو است که خطری زیست‌محیطی در باطل‌های معدنی به حساب نمی‌آید. با این حال.


ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ي ﺰﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳ ر ﻲ ﺑﺮرﺳ ﻲ ﻛ

ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎز ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﻮﺷـﺶ اﻋﻤـﺎل ﺷـﺪه، ﻫﻴﺪروﻛـﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴـﺖ و در زﻣﻴﻨـﻪ. ﮔﺮاﻓﻴﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻏﻮﻃﻪ. وري ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ در دوﻏﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ، ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ، ﭘﻮﺷﺸﻲ. در ﺣﺪود. 50. ﻣﻴﻜ. ﺮوﻣﺘﺮ ﺗ. ﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻛﻠﻤﺎت. ﻴ ﻛﻠ. ﺪ. :ي. ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻲ، ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻛﺮﺑﻦ. -. ﻛﺮﺑﻦ، ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ، ﻏﻮﻃﻪ. وري . -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد. " زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل. " در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﺮاﺣﻲ. وﺟﻮد دارد . ﻣﻮاد زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل، ﻣـﻮادي.


کاربردهای نوین هیدروکسی آپاتیت و استفاده از آن به عنوان جاذب در .

هیدروکسی‌آپاتیت از قابلیت‌های مناسب و قابل توجهی به عنوان جاذب در حذف فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو و آلاینده‌های آلی از قبیل فنول از آب و پساب‌های صنعتی برخوردار است. در مقاله حاضر کاربردهای هیدروکسی‌آپاتیت در صنایع شیمیایی به‌ویژه در فرآیند‌های تصفیه فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات انجام گرفته توسط.


استفاده آپاتیت,

مقاله تولید پودر سرامیکی هیدروکسی آپاتیت از خاکستر استخوان گاو .

مشخصات نویسندگان مقاله تولید پودر سرامیکی هیدروکسی آپاتیت از خاکستر استخوان گاو به منظور استفاده در کاربردهای ارتوپدی : شناسایی و آنالیز شیمیایی و فیزیکی. مهدی جاویدی - دانشجوی دکتری مهندسی مواد موسی یونسی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد محمدابراهیم بحرالعلوم - دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی،.


- پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت بررسی تحوالت فازی و ریز .

همايش مشترک انجمن مهندسين متالورژي و جامعه علمي ريخته گري ايران. بررسی تحوالت فازی و ریز ساختاری. پودر نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت. -. آلومینا سنتز شده به روش سل. –. ژل. بهنام گرکانی. ،. جعفر جوادپور. ، حامد ناصر زشکی. 3. ، حمید رضا صمیم. 4. چکیده. : تهيه کامپوزيت هايي بر پايه هيدروکسي آپاتيت و استفاده از ذرات.


مشخصه یابی و ارزیابی فعالیت زیستی فلوئور هیدروکسی آپاتیت .

از روش شرر و روش نوين شرر اصلاح شده نيز جهت تعيين اندازه بلورهاي فلوئورهيدروکسي آپاتيت استفاده شد. به منظور ارزيابي فعاليت زيستي، ذرات فلوئور هيدروکسي آپاتيت در محلول شبيه سازي شده بدن (SBF) به مدت سي روز غوطه ور گرديد و از روش طيف سنجي تبديل فوريه فروسرخ (FTIR) و ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) براي.


آﭘﺎﺗﻴﺖ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان و ﺳﺎزﮔﺎر ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮا

ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ. آﭘﺎﺗﻴﺖ، ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ اﻳﻜﺲ، اﺳﭙﻜﺘﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ . -1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺟﺰء ﻣﻌﺪﻧﻲ و اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ. دﻫﻨـﺪه اﺳـﺘﺨﻮان. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻣﺎن ﺿﺎﻳﻌﺎت اﺳﺘﺨﻮان و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺷﺘﻨﻲ. ﻫﺎي. ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔ. ﺎده در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ ﻳــﺎ ارﺗﻮﭘــﺪي ﺑــﻪ. ﻋﻠــﺖ زﻳــﺴﺖ. ﺳ. ﺎزﮔﺎري. آن ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دار. د. 1[ .]2 و. ﻓﺴﻔﺎت. ﻛﻠﺴﻴﻢ. ﺑﻪ. ﺧـﺎﻃﺮ. ﺧﺎﺻﻴﺖ زﻳـﺴﺖ. ﻓﻌـﺎﻟﻲ. 1. آن. ﻪ ﺑـ. ﻃـﻮر وﺳـﻴﻊ در ارﺗ. ﻮﭘـﺪي اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﻲ. ﺷﻮد . ]3[. روش.


ﻫﺎي از ﻣﺤﻴﻂ آﭘﺎﺗﻴﺖ در ﺣﺬف ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮذرات ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻴ

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی هیدروکسی آپاتیت به روش هم رسوبی ساخته شدند. نانوذرات ساخته شده با استفاده از دستگاههای. الگوی پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، اسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه مادون. قرمز (FT-IR) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مشخصه یابی شدند.


استفاده از داربست هیدروکسی آپاتیت - طب جنوب

ﺑﺎ روش ﻓﻠﻮﺷﯿﻨﮓ. (ﺧﺮوج ﻣﻐﺰ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﯾﻊ). ﺟﺪاﺳﺎزي و ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از. 15. ﺳﺮ رت ﻧﺮ. ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺣﺪود. 250. -. 200. ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ. : ﮔﺮوه. ﻧﻘﺺ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ دارﺑﺴﺖ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ. -. ژﻻﺗﯿﻦ،. ﮔﺮوه. ﻧﻘﺺ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ. -. ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه. BMSCs. و. ﮔﺮوه. ﻧﻘﺺ. اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺪون دارﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﮏ.


ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه - ژﻻﺗﻴﻦ - ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ

1 مارس 2012 . ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ آﭘﺎﺗﻴﺖ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺎن. -. ژﻻﺗﻴﻦ. ّ-. ﺑﺘﺎﺗﺮي ﻛﻠﺴﻴﻢ. ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻪ روش. ﺧﺸﻜﺎﻧﺪن اﻧ. ﺠ. ﻤﺎدي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻻﺗﻴﻦ ﺑﺮ روي ﺧﻮاص اﻳﻦ دارﺑﺴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوت. HA. و β TCP. درون. دارﺑﺴﺖ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺘﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،ﺑﻪ.


جذب سیانید از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات هیدروکسی آپاتیت مغنا

23 ا کتبر 2013 . ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﺘﺨﺮاخ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از. اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ. وارد ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ. ﺷﻮد . روش ﮐﺎر. : در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﺎﻧﻮذرات ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ آﭘﺎﺗﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪروﺗﺮﻣﺎل ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه و. در ﺟﻬﺖ. ﺣﺬف ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ ﻣﻮرد. اﺳﺘﻔﺎده. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ. pH. ، ﻏﻠﻈﺖ اوﻟﯿﻪ ﺳﯿﺎﻧﯿﺪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻫﯿﺪروﮐﺴﯽ. آﭘﺎﺗﯿﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ و زﻣﺎن. ﺗﻤﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.


طبیعی منشأ درمان استخوان - دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

هیدروکسی آپاتیت. به عنوان ماده معدنی اصلی دندانها و استخوانها کاربرد گسترده ای برای درمان استخوان در کاشتنیهای دندانی و. ارتوپدی دارد. در تحقیق حاضر پودر هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار با استفاده از عملیات حرارتی استخوان گاو و تکلیس در دمای ۸۰۰ درجه. سانتی گراد در کوره اتمسفر محیط سنتز شد. محصول به دست آمده در زمانهای.


بررسی اثر ورود یون روی بر ساختار و ظرفیت بارگیری دارو

در سالهای اخیر، مواد مزوحفره به واسطه سطح ویژه بالا و خواص ترکیبی بی نظیر، از جمله ظرفیت بالا برای بارگیری دارو و رهایش کنترل شده آن، به شدت در سامانه های دارورسانی و بیوتکنولوژی مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از موادی که می توان از آن در سامانه های رهایش دارو استفاده نمود، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت(HAP) می باشد. هیدروکسی.


مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ هاي پایدار کانسار مگنتیت- آپاتیت .

1393(. در اين پژوهش، هدف آن بوده است که با استفاده از مطالعات ميانبارهای. سيال و ايزوتوپ هاي پايدار، تحوالت ترموديناميکي و خاستگاه سيال های کانه ساز در. کانسار مگنتيت- آپاتيت گزستان بررسي شود. 2- زمین شناسي. ، اصلی ترين)Soheili and Mahdavi, 1991( بر پايه نقشه 1:100.000 اسفوردي. مجموعه سنگ های آذرين و دگرگونی در.


های آبی با استفاده از نانوذرات در حذف یون مس از محیط بررسی اثر .

2331. 12. بررسی اثر. pH. در حذف یون مس از محیط. های آبی با استفاده از نانوذرات. آهن. اکسید و نانوکامپوزیت. های آهن. اکسید. /هیدروکسی. آپاتیت. ایرج کاظمی. نژاد. *. ،. ثنا احمدی. زاده. گروه فیزیک، دانشکده علوم،. دانشگاه. شهید چمران، اهواز، ایران. چکیده. در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهن. اکسید. و نانوکامپوزیت. های. آهن. اکسید/ هیدروکسی.


محصولات فناوری نانو ایران | کالا ها | گرانول هیدروکسی آپاتیت .

دستورالعمل استفاده و نگهداری ایمنی و بسته بندی. گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده نانوساختار در سیستم شبیه‌ساز بدن تولید می‌شود و قابلیت ایجاد سطح تماس بالا با بافت مورد نظر را فراهم می‌کند. هیدروکسی آپاتیت با فرمول شیمیایی Ca10(PO4)6(OH)2 و با علامت اختصاری HA به دلیل داشتن زیست‌سازگاری و زیست‌فعالی.


تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی .

10 سپتامبر 2017 . در این پژوهش به منظور اسیدزدایی کاغذ و تقویت بافت آن با استفاده از پراکنده سازی نانوهیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانوسلولز و نانوکیتوزان در حلال الکلی (اتانول)، یک نانو پوشش بر روی سطوح کاغذ نمونه اعمال شد. برای بررسی خواص ضد قارچی، کاغذهای تیمار شده با استفاده از قارچ آسپرژیلوس.


بررسی کارآیی فرآیند فوتوکاتالیستی UV/نانوکمپوزیت هیدروکسی .

8 آوريل 2017 . هدف این مطالعه سنتز نانوذره هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی و استفاده از آن جهت حذف رنگ اسیدرد73 (AR73) به عنوان یک رنگ صنعتی به روش فوتوکاتالیستی در محیط های آبی بود. روش کار: در این مطالعه ابتدا نانو ذرات مگنتیت هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی m-HAP)) به روش ترسیب شیمیایی تولید شد. براي تعيين.


اثر پپتید اسیدی و آمیدی مشتق از پروتئین استئو کلسین بر .

روش دورنگ‌‌‌نمایی دورانی برای بررسی ساختار و از میکروسکوپ الکترونی برای بررسی کارکرد پپتیدهای ساخته شده استفاده شد. همچنین اثر سمیت پپتیدهای ساخته شده بر سلول‌‌‌های استئوبلاستی ارزیابی شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی بیانگر تشکیل نانوبلور هیدروکسی آپاتیت در حضور پپتید آمیدی است؛ در حالی که ذرات.


Pre:سنگ شکن سیستم beltconveyor
Next:تولید کنندگان ماشین سنگ زنی استوانه ای در هند