دستگاه برای تشخیص نقص در RCC

جهت دریافت فایل های مناقصه اینجا را کلیک نمایید . - شرکت سابیر

ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ،. ﺑﻌﻀﯽ از. اوراق ﻏﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪآور،. ﺳﻬﻮاٌ ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ،. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪه در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻬﺮ و اﻣﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد . در. ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت آن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ،. ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺮدود اﻋﻼم ﺷﻮد . 19. -. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﺣﯿﺚ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﻮده و. ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﺑﻬﺎم،. ﺧﺪﺷﻪ،. ﻋﯿﺐ،. ﻧﻘﺺ و ﻗﻠﻢ. ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرت.


تصویب خرید دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیص و پژوهش

تصویب خرید دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیص و پژوهش. دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیصی و پژوهشی در انواع بیماری های نقص ایمنی، سرطان خون، سرطان غدد لنفاوی و ناباروری در هیات مدیره انجمن خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه به تصویب رسید. به منظور بررسی ضرورت خرید این دستگاه کمیته ای با حضور پزشکان،.


ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي

PA-CXR. ، ﺑﺮدر راﺳﺖ. SVC. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻋﻤﻮدي درﺳـﺖ در ﻃـﺮف راﺳـﺖ. ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ . ﻛﻨﺎره داﺧﻠﻲ. SVC. از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻣﺪﻳﺎﺳﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ . ورﻳﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ... ﻧﻘﺺ ﺷﻞ ﺑﻮدن ﻋﻀﻠﻪ. (. GERD. ) ﺿﻌﻒ در ﻋﻀﻼت ﺗﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻠﻖ. اﻧﺴﺪاد ﻣﺮي. آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺣﻨﺠﺮه در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ. آﺷﺎﻻزي. (. Achalasia. ): در ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮاﻟﻮ، ﺷﺒﻴﻪ دم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﭘﺮﻧﺪه.


کارگاه فلوسایتومتری | مرکز تحقیقات نقص ایمنی

زمان برگزاری دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد. ارتباط با ما. نشانی: تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر محمد قریب، شماره ۵۲، بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی کودکان; تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۴۳۸۶۲۲; رایانامه: inforcid.tums. درباره مرکز. این مرکز تنها سازمان در نوع خود در آسیا و خاورمیانه است و عضو انجمن بین المللی بیماران مبتلا.


دستگاه برای تشخیص نقص در RCC,

ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮ - مرکز آزمون دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ﺗﺴﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺮﻭﺗﻮﻧﯿﻦ Serotonin release assay ﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺸﺨﯿﺺ HIT ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ۴). ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﻣﺎ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﯼ ﺷﺪﻩ ، ﮐﺪﺍﻣﯿﮏ .. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽBasal Cell Ca )BCC) ﺻﻮﺭﺕ 3 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ. ۳). ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﺮﺍﺣﯽ RCC(ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮐﻠﯿﻮﯼ) 3 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ... ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺴﯿﺰﯾﻮﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﻘﺺ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 3.5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺴﯿﺰﯾﻮﻥ ﻣﺸﻬﻮﺩ. ﺍﺳﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺭﺟﺢ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ؟ ۱).


ازدواج فامیلی عامل بروز بیماری نقص ایمنی - نمناک

دستگاه ایمنی سالم از بدن در برابر میکرب ها «باکتری ها، ویروس ها و قارچ ها)، سرطان (حفاظت نسبی ) و هرگونه جسم خارجی که وارد بدن می شود محافظت به عمل می آورد. . وی با اشاره به این که علت بیماری نقص ایمنی ژنتیک است گفت:این بیماری قابل تشخیص و درمان است، بیماران زیادی داریم که به موقع تشخیص داده و درمان شدند، ازدواج کردند و.


1 | I ran I gcc . I r - ResearchGate

های دستگاه گوارش می. باشد، زیتون. و عصاره. های حاصل از آن می. تواند به عنوان یک کمک دارو. (Adjuvant). در جهت درمان. و کم کردن اثرات جانبی. داروهای شیمی درمانی مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر به .. بر کروموزموها و ژنها باعث این سرطان می باشد و تحقیقات در این زمینه می تواند راهگشای بهتری در پیشگیری، تشخیص. و درمان تاثیر.


دستگاه برای تشخیص نقص در RCC,

دانلود : dastyari_92-93.doc - دانشگاه علوم پزشکی ایران

مقايسه عوارض خونريزي دهنده به دنبال rescue PCI , primary PCI در بيماران با تشخيص بيماري عروق كرونر قلب كانديد انجام PCI مراجعه كننده به بيمارستان رجايي. ميثم مجري .. بررسي Outcome در بيماران مبتلا به T1 RCC تحت درمان با simple Enucleation : پيشرفت بيماري و سوروايوال طولاني مدت مراجعه كننده به بيمارستان هاشمي نژاد.


سنجش كارايي از طريق تحليل پوششي داده‌ها (DEA )

در اين مقاله از ميان پنج سطح DEA ،كارايي كتابخانه‌ها را توسط سه سطح RCC ورودي گرا، RCC خروجي گرا و مدل جمعي DEA سنجيده و به فراخور هر سطح، تحليلهاي كارايي . با توجه به محدوديتهاي موجود و در دسترس نبودن برخي اطلاعات مربوط به كتابخانه‌ها و به علت سابقه كم سيستمهاي رايانه‌اي موجود، از برخي وروديها و خروجيها كه داراي نقص در.


تصویب خرید دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیص و پژوهش

تصویب خرید دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیص و پژوهش. دستگاه فلوسیتومتری به منظور تشخیصی و پژوهشی در انواع بیماری های نقص ایمنی، سرطان خون، سرطان غدد لنفاوی و ناباروری در هیات مدیره انجمن خیریه بیماران نقص ایمنی اولیه به تصویب رسید. به منظور بررسی ضرورت خرید این دستگاه کمیته ای با حضور پزشکان،.


ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺼﺎوﻳﺮ رادﻳﻮﻟﻮژي

PA-CXR. ، ﺑﺮدر راﺳﺖ. SVC. ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻋﻤﻮدي درﺳـﺖ در ﻃـﺮف راﺳـﺖ. ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ . ﻛﻨﺎره داﺧﻠﻲ. SVC. از ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم ﻣﺪﻳﺎﺳﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴﺖ . ورﻳﺪ اﺟﻮف ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ... ﻧﻘﺺ ﺷﻞ ﺑﻮدن ﻋﻀﻠﻪ. (. GERD. ) ﺿﻌﻒ در ﻋﻀﻼت ﺗﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻠﻖ. اﻧﺴﺪاد ﻣﺮي. آﺳﻴﺐ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺣﻨﺠﺮه در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﻲ ﻳﺎ رادﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ. آﺷﺎﻻزي. (. Achalasia. ): در ﺑﺎرﻳﻢ ﺳﻮاﻟﻮ، ﺷﺒﻴﻪ دم ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﻘﺎر ﭘﺮﻧﺪه.


انتشار آخرین مکالمه خلبان و جزئیات سانحه هوایی - سایت خبری تحلیلی .

23 فوریه 2018 . طی سه سال اخیر در فرودگاه یاسوج سرمایه‌گذاری زیادی صورت‌گرفته و علاوه بر تطویل باند پروازی و جمع‌آوری موانع متعدد در اطراف آن، دارای دستگاه کمک ناوبری NDB . گام مهم بعدی، تعیین نقاط احتمالی سقوط هواپیما بود که با تشکیل جلسه RCC و مدیریت بحران هوایی و مصاحبه با شاهدان عینی، افراد محلی آشنا به ارتفاعات.


اطلاعات عمومی پزشکی 1 - آزمایشگاهی پارامد

7 آگوست 2014 . ویار غیرطبیعی (پیکا) به ندرت دیده می شود، ولی در کودکان، خانمهای باردار، افراد دچار هیستری و نقص ذهنی بیشتر گزارش شده است. ... مهارکننده های تیروزین کینازِ ریز مولکول دیگری که برای بعضی از بیماران مبتلا به سرطان متاستاتیک کلیه (از نوع Renal cell carcinoma)، تومورهای استرومال دستگاه گوارشی که به.


دستگاه برای تشخیص نقص در RCC,

حمل ونقل دریایی خودرو در یك مجموعه کشتیرانی - سازمان بنادر و دریانوردی

انــد . در واقع از طريق حد و اندازه ســازمان. ها اســت كه مــي توان نوع مشــکالت آنها را. تشــخیص داد. به عبارت بهتر ســازمان هاي. كامل تر ، مشــکالت پیچیده تر و بیشــتري .. نجات )RCC( می شود. بیکن های اضطراری )DISTRESS BEACONS(. تجهیزات راديوبیکن، دستگاه هاي فرستنده ی سیگنالي هستند كه تقريباً در. هر نقطه از كره ی زمین در.


عناوین پایان نامه ها - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

89, 88, فاطمه, والی فرد, تعيين کارآئی نمونه برداری سوزنی FNA در تشخيص توده های سر و گردن در بيمارستان لقمان از سال 1377 تا 1380, شيفته, وحيدی, 1381/08/29 .. 125, 124, کريم, رحيمی اقوم, بررسی خونريزيهای قسمت تحتانی دستگاه گوارش دربيماران بستری دربيمارستان لقمان طی دوسال اخير, محمد, اسلامی تربتی, 1380/12/01.


اختصارات طبية مفيدة .. أرجو التثبيت - منتديات .

Jan 5, 2011 . اختصارات طبية مفيدة .. أرجو التثبيت القسم الطبي التخصصي.


دستگاه برای تشخیص نقص در RCC,

cdim/mediatheque/theses - Faculté de Médecine et de Pharmacie .

یعتبر الفحص السریري الدقیق مفتاح تشخیص المرض،وساعدنا في العثور على: ٪ - اللسان الجاف عند 14 ٪ من المرضى واللسان المغلف عند 9 من المرضى. - اللوزتین .. However, the diagnosis of renal cell carcinoma is rarely discussed preoperatively. .. عند آخر نٌ نقص غلوبول نٌ غاما ف الدم ف 20 ٪، ف ح نٌ كانت لا تفرز ف 10 ٪ من الحالات.


تاپیـــــک جـــــامـــــع انـــــواع ســــرطــــان ها [آرشيو .

22 آوريل 2007 . آزمون‌ها تشخيصي‌ ممكن‌ است‌ متعدد باشند كه‌ در ابتدا براي‌ تشخيص‌ سرطان‌ و سپس‌ براي‌ مشخص‌ كردن‌ هرگونه‌ گسترش‌ به‌ ساير اعضاي‌ بدن‌ (مرحله‌ بندي‌) انجام‌ .. در كشورهاي توسعه يافته سرطان هاي ريه، كولون، پستان و پروستات شيوع بيشتري دارند و در مناطق كمتر توسعه يافته سرطان هاي معده، كبد، مري، دستگاه ادراري و.


ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺪﻫﺎ - انجمن مهندسان مشاور استان گلستان

4 جولای 2013 . Rcc. ) 167. 8-15-1-. ﻛﻠﻴﺎت. 167. 8-15-2-. ﺗﻌﺎرﻳﻒ. 167. 8-15-3-. ﻣﻮﻋﺪﻫﺎي ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ. 169. 8-15-4-. ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ. 169. 8-15-5-. ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ. 170. 8-15-6-. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. 170 .. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﻤﺒﻮد آب و ﻳﺎ. ﻗﻄﻊ ﺑﺮق وﻳﺎ ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻓﻨﻲ. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ. ،. آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ.


همیشه مشکوک بودن به پژوهشگران و اساتید - هفته نامه صدای جامعه

25 فوریه 2018 . خطاي انساني، نقص فني و فرسودگي هواپيما همگي از جمله. عواملي است که مي تواند .. مدیریت ایمنی شرکت فرودگاه ها در حال حاضر در فرودگاه یاسوج دستگاه DME/NDB فعال است که. در بسياری از فرودگاه های جهان .. مشکوک به »امبولی« بوده که برای تشخيص بهتر و پيگيری درمان به بخش داخلی. منتقل شده است. اما با وجود.


تگ های مطالب » مرجع کلمات اختصاری - مخفف دات کام

اولین وب سایت تخصصی در زمینه معرفی کلمات اختصاری مخفف شده - Find easy acronym.


اي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه ﻣﺘﺪاول ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺘﻨﻲ - سازمان مديريت و برنامه .

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران. 96/1218998. ﺷﻤﺎره: ﺗﺎرﻳﺦ: 23/03/1396. ﻣﻮﺿﻮع: دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ارز. ﺎﺑﻳ. ﻲ. و. ﺑﻬﺴﺎزي. ﻟﺮزه. اي. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎي. ﺑﺘﻨﻲ. ﻣﺘﺪاول. ﻣﻮﺟﻮد. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده (. 23. ) .. ﻫﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ دا. ده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺎك ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ رواﻧﮕﺮاﻳﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﻲ. ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﻲ. دﻫﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﺒﻪ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﺷﻴﺐ ﻣﺤﻞ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ.


اصل مقاله (4384 K) - دانشگاه اصفهان

10 مه 2009 . ارﺳﺎل ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ رﻓﻊ ﻧﻘﺺ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﺖ. اﺳﺖ. ارﺳﺎل ﺑﺮاي .. RCC. ﺗﻌﺪاد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺗﻌﺪاد. اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﺟﻔﺖ. 1. ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﻪ. ﻫﺎ در. RC. ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻤﺎت در. VP. 21/7. 67/6. 590. 590. 258/5. 973/6. 216/0. 287/0. ﺟﺪول. )3. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻟﻲ .. دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻳﺸﻮران ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ آن.


ﺳر ﻣﻔﺗش وﯾژه ﺑراى ﺑﺎزﺳﺎزى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن - Special Inspector General for .

30 جولائی 2015 . وزارت دﻓﺎع ﺑراى ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎى اﺳﺗﺣﮑﺎﻣﯽ و ﺗﺟﺎرﺗﯽ ﺗطﺑﯾق ﮔردﯾده اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن در ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﭘﺎﺋﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﻟﯾد ﺑرق .. ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﺗﺷﺧﯾص ﺷده اﻧد. دو ﻧوع ھزﯾﻧﮫ ھﺎى. ﺳوال ﺑراﻧﮕﯾز ﻋﺑﺎرت اﻧد از ھزﯾﻧﮫ ھﺎى ﻓﺎﻗد. ﺷراﯾط )ﺗﺧطﯽ از ﯾﮏ ﻗﺎﻧون، ﻣﻘررات، ﻗرارداد،. ﮐﻣﮏ، ﻣواﻓﻘﺗﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎرى و ﻏﯾره، ﯾﺎ ﻣﺻرف. ﻏﯾر ﺿرورى ﯾﺎ ﻏﯾر .. ﺳﮭم ھﺎ ﺑﮫ ARTF ﺑﮫ دو ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯾﺷوﻧد—درﯾﭼﮥ ﻣﺻﺎرف ﺟﺎرى )RC(و درﯾﭼﮥ.


چرايي سوانح اخير در بخش حمل‌ونقل؛ احتمال معيوب بودن قطعات وارداتی

24 فوریه 2018 . اين کارشناس اضافه کرد: به‌طور‌قطع اکنون نمي‌شود درباره دليل سقوط هواپيما صحبت کرد، اما مجموعه عوامل از جمله وقت پروازي، شرايط جوي، خطاي انساني، نقص فني و . طي سه سال اخير در فرودگاه ياسوج سرمايه‌گذاري زيادي صورت‌گرفته و علاوه بر تطويل باند پروازي و جمع‌آوري موانع متعدد در اطراف آن، داراي دستگاه كمك‌ناوبري.


Pre:تولید کننده سنگ شکن در eurpoe
Next:استیل توپ رو سنگ شکن سنگ