گوگرد حذف و خاکستر در ماشین زغال سنگ

مقاله بررسی کاهش گوگرد زغال سنگ به روش فلوتاسیون - سیویلیکا

گوگردزدایی زغالسنگ به سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام میشود. فلوتاسیون مهمترین روش فیزیکی است که به واسطه آن میتوان گوگرد پیریتی زغال را طی فرآیند شناورسازی و با استفاده از تفاوت خاصیت سطح پیریت و زغال جدا نمود. اغلب در صنعت، فلوتاسیون زغال به منظور کاهش خاکستر زغال مورد استفاده قرار میگیرد،.


وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﻣﻮاد ﻓﺮار زﻏﺎل. (. Volatile matter. ) •. ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻘﻄﻴﺮ زﻏﺎل در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ و. دﻣﺎي. 950. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. از زﻏﺎل ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . •. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ. : ✓. ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ زﻏﺎل. (. Ash. ) •. ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن. : 1. ﻫﻤﺰﻣﺎن. (. Syngenetic. ) 2. ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن. (. Epigenetic. ) •. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. (. ﻛﺎﻧﻴﻬﺎ. ) ﻣﻮﺟﻮد در زﻏﺎل از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن.


: زغال سنگ - دانشنامه رشد

کربن موجود در زغال ‌سنگ به صورت ترکیب‌های مختلف آلی از جمله اسیدهای کربوکسیلیک متراکم شده و به صورت ترکیبات آروماتیک با حلقه‌های ناجور (که علاوه بر کربن ، شامل . و حجم مواد فرار (دی‌اکسیدکربن ، منوکسیدکربن و گازهای دیگر) موجود در آن و افزایش درصد کربن ثابت ، گوگرد و در بسیاری موارد ، محتویات خاکستر آن همراه است.


اصل مقاله (864 K) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمونه فلوته شده در این مرحله حذف شد. با این دو روش مجموعاً ۸۲٬۵۰ ٪ گوگرد و ۸۲٫۳ ٪ خاکستر زغال حذف شده است که . در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته توسط سایرین نتایج به دست آمده، منحصر به فرد است. کلمات کلیدی. گوگردزدایی، لیچینگنیا، فلوتاسیون، زغال سنگ مزینو، پتاس، یون مس. Desulphurization of MeZinO COal Using.


اصل مقاله (2545 K) - فصلنامه علوم زمین

همچنین همبستگی باالی میان مقدار کادمیم، کبالت و آرسنیک با آهن و گوگرد پیریتی، تجمع این عناصر را در فاز سولفیدی نشان ... آماده سازی به طور کامل آن را حذف می کنند. . و 1/78 تا 2/08 درصد است. بنابراین زغال سنگ این منطقه در گروه زغال سنگ های. نوع خاکستر باال، مواد فرار کم و گوگرد متوسط تا باال رده بندی می شود. گوگرد.


کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه فرآوری زغال سنگ پروده طبس تحلیل .

کنستانتره زغال سنگ کک شو به زغال سنگ هایی گفته می شود که میزان خاکستر آن حدود. 10 . به همین دلیل درصد کربن موجود در کک و عدم وجود ناخالصی ) مثل خاکستر ، رطوبت و گوگرد ( از اهمیت فراوانی. برخوردار ... این زمینه نه تنها به استفاده از پهپادها ، ماشین های بدون راننده و ربات های معادنکار رو آورده اند بلکه با سرمایه گذاری در صنعت.


مقاله کاملی از کوره بلند

درقرن 18 در انگلستان تامين كنندگان چوب كم شدند و از زغال سنگ كه يك سوخت فسيلي است، بعنوان منبع جانشين استفاده شد. .. مشخصات ساختاري آن عبارت است از : كربن ثابت 85 تا 90 %، خاكستر 5 تا 13%، رطوبت تا 8%، مواد فرار 1.6 تا 11% و گوگرد 0.5 تا 1.3 % نقش كك درفرآيند كوره هاي وزشي توليد گاز ها احيا كننده است و دراثر.


Energy Statistics Manual - IEA

ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻤﻞ. ﺳﻮﺧﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ. ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩ ﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ "ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩ ﻩ ﺍﻯ". ﺳﻮﺧﺖ، ﺻﺮﻑ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ. ﺧﺎﻧﮕﻰ. ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺩ ﺍﺩ ﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ. ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ.


کربن دی‌اکسید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این تولید توسط احتراق چوب و دیگر مواد آلی و سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، زغال سنگ، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تولید می‌شود. .. خاموش‌کننده‌های دی‌اکسید کربن به خوبی در مایع‌های مایکروویو و الکتریکی قابل اشتعال کار می‌کنند، اما نه در آتش‌سوزی‌های قابل اشتعال، چرا که گرچه اکسیژن را حذف می‌کند، مواد سوزاننده را به‌طور قابل.


گوگرد حذف و خاکستر در ماشین زغال سنگ,

مقاله بررسی کاهش گوگرد زغال سنگ به روش فلوتاسیون - سیویلیکا

گوگردزدایی زغالسنگ به سه روش فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی انجام میشود. فلوتاسیون مهمترین روش فیزیکی است که به واسطه آن میتوان گوگرد پیریتی زغال را طی فرآیند شناورسازی و با استفاده از تفاوت خاصیت سطح پیریت و زغال جدا نمود. اغلب در صنعت، فلوتاسیون زغال به منظور کاهش خاکستر زغال مورد استفاده قرار میگیرد،.


( ﻓﺮآوري زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ) زﻏﺎﻟﺸﻮﻳﻲ

در. ﻋﺪم. ﻧﻴﺎز. ﺑﻪ. ﺧﺮداﻳﺶ. زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. ﭘﻴﺶ. از. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن. اﺳﺖ . •. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن زﻏﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﻳﺶ. ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ. و. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻟﻔﻮري. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . •. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﺬف. ﮔﻮﮔﺮد آﻟﻲ. را ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ. ﮔﻮﮔﺮد. ﻣﻌﺪﻧﻲ. (. ﭘﻴﺮﻳﺖ. ) ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ .. ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن. (. Flotation. ) •. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. ✓. ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ. ✓. ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ. ✓. ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺟﻴﻤﺴﻮن. ✓. ﺳﻠﻮل ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﺳﺘﻮﻧﻲ.


وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ

ﻣﻮاد ﻓﺮار زﻏﺎل. (. Volatile matter. ) •. ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﮔﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﻘﻄﻴﺮ زﻏﺎل در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ و. دﻣﺎي. 950. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد. از زﻏﺎل ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . •. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ. : ✓. ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻮﮔﺮدي . ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ زﻏﺎل. (. Ash. ) •. ﻣﻮاد. ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ. از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن. : 1. ﻫﻤﺰﻣﺎن. (. Syngenetic. ) 2. ﻧﺎﻫﻤﺰﻣﺎن. (. Epigenetic. ) •. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ. (. ﻛﺎﻧﻴﻬﺎ. ) ﻣﻮﺟﻮد در زﻏﺎل از ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪن.


اصل مقاله (864 K) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نمونه فلوته شده در این مرحله حذف شد. با این دو روش مجموعاً ۸۲٬۵۰ ٪ گوگرد و ۸۲٫۳ ٪ خاکستر زغال حذف شده است که . در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته توسط سایرین نتایج به دست آمده، منحصر به فرد است. کلمات کلیدی. گوگردزدایی، لیچینگنیا، فلوتاسیون، زغال سنگ مزینو، پتاس، یون مس. Desulphurization of MeZinO COal Using.


مقاله کاملی از کوره بلند

درقرن 18 در انگلستان تامين كنندگان چوب كم شدند و از زغال سنگ كه يك سوخت فسيلي است، بعنوان منبع جانشين استفاده شد. .. مشخصات ساختاري آن عبارت است از : كربن ثابت 85 تا 90 %، خاكستر 5 تا 13%، رطوبت تا 8%، مواد فرار 1.6 تا 11% و گوگرد 0.5 تا 1.3 % نقش كك درفرآيند كوره هاي وزشي توليد گاز ها احيا كننده است و دراثر.


Energy Statistics Manual - IEA

ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺬﻑ ﺷﺪ ﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺸﺘﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺣﻤﻞ. ﺳﻮﺧﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻔﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ. ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩ ﻩ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ "ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩ ﻩ ﺍﻯ". ﺳﻮﺧﺖ، ﺻﺮﻑ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ. ﺧﺎﻧﮕﻰ. ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ. ﺩ ﺍﺩ ﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ. ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﻧﺼﺐ ﺷﺪ ﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ.


کربن دی‌اکسید - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این تولید توسط احتراق چوب و دیگر مواد آلی و سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ، زغال سنگ، زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی تولید می‌شود. .. خاموش‌کننده‌های دی‌اکسید کربن به خوبی در مایع‌های مایکروویو و الکتریکی قابل اشتعال کار می‌کنند، اما نه در آتش‌سوزی‌های قابل اشتعال، چرا که گرچه اکسیژن را حذف می‌کند، مواد سوزاننده را به‌طور قابل.


ﻦ ﺍﺯ ﭘﺴﺎﺑﻬﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﻠﺰﺍﺕ ﺳﻨﮕﻴ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﺭ - مجله آب و فاضلاب

6 جولای 2008 . ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ. ﮔﺮﺩﻧﺪ . ﭘﻴﻮﻧـﺪ ﻓﻠـﺰ. ﮔﻮﮔﺮﺩ ﺣﺎﺻﻞ. ،. ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺩﺭ ﺁﻧﺰﻳﻢ. ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ. ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ. ﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺍ. ﻧﺴﺎﻥ. ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺛﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬﺍﺭﺩ. ،. ﻟـﺬﺍ . ﺿﺎﻳﻌﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ، ﺯﻏﺎﻝ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑـﺮﻧﺞ، ﺁﻟﻮﻣﻴﻨـﺎﻱ ﻓﻌـﺎﻝ، ﻧﻤـﮏ ﺩﺭﻳـﺎ،. ﭘﻮﺳﺖ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺗﻠﺦ ﻭ ﭼـﻮﺏ ﺩﺭﺧـﺖ ﺳـﺎﺝ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺣـﺬﻑ ﻓﻠـﺰﺍﺕ. ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻪ. ﮐﺎﺭ. ﮔ. ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. [۷]. ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﻱ ﺩﻳﮕـﺮ، ﺍﺯ ﺧﺎﮐـﺴﺘﺮ.


آلاینده های هوا

برخي از سوختهاي فسيلي مانند زغال سنگ و مواد نفتي سنگين (نفت کوره و گازوييل) حاوي مقادير زيادي گوگرد مي باشند که اين گوگرد در اثر احتراق به شکل گاز دي اکسيد گوگرد در فضا پخش مي شود. خودروهاي ديزلي با وجود سهم اندک در ترافيک عامل انتشار تقريبا تمامي دي اکسيد گوگرد از منابع متحرک مي باشند. طبق برآورد سازمان.


احتراق تمیز زغال سنگ - satkab

تخت روان یا ماشین مسابقه؟ محافظه کاری مدیران . منظور انطباق با استاندارد گازهای گلخانه ای، به واردات برق واحدهای ذغال سنگی co ناشی از2 .. روش حذف می شود. در ماه جولای، BP اعلام کرد. که با بخش زیرساخت های شرکت جنرال الکتریك. )GE( در زمینه همکاری روی توسعه فناوری های. بهینه شده جهت تولید انرژی با سوخت هیدروژن در. مقیاس شرکت.


سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز - مقاله

فرآيند¬هاي توليد سيمان از دو نوع انرژي اوليه استفاده مي¬کنند، انرژي حرارتي که از احتراق سوخت¬هاي فسيلي مانند زغال سنگ، گاز طبيعي و فراورده¬هاي نفتي حاصل مي¬گردد . ارزش حرارتي مواد زائد شهري که به RDF تبديل مي¬شود حدود BTU 6500 تا 7000 و مقدار خاکستر توليدي آن کمتر از 15 درصد و اندازه 97 درصد ذرات آن کمتر از 4 اينچ.


اﻧﺮژي و اﻧﻮاع آن اﻧﺮژي

ﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎدي ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ. ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﯿﻠﻪ. (. ﺷﻔﺖ. ) ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮواﻧﻪ، ﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ. اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯽ آورد . اﻧﺮژي ﺑﺎد ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﻗﺒﻼً در . آوردن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ از زﻣﯿﻦ. ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﻤﻪ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزي در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . در اﯾﻦ. ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺎ ﺣﺬف آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ، ﺳﻮﻟﻔﻮر و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ را.


شرکت بورس انرژی

ناخالصی هایی نظیر نیتروژن، گوگرد، نمک و فلزا. ت نیز در خود دارد. مقدار گوگرد )سولفور( موجود در نفت یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن است. هیدروژن. سولفید به دلیل دلشتن خاصیت اسیدی، خورندگی دستگاه های تقطیر را افزایش می دهد و به سبب سمی. بودن، به محیط زیست خسارات جبران ناپذیری وارد می کند. از ای. ن رو حذف آن.


فرآیند کارخانه زغال شویی - سنگ شکن

بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از پساب کارخانه زغالشویی زیر آب و . زغال سنگ استخراج شده از معدن، همواره محتوی خاکستر زیاد و مواد زائدی چون فسفر و گوگرد می باشد که بدون بکارگیری عملیات شستشو، قابل کاربرد در صنایع مختلف. دریافت قیمت.


توليد الكتريسيته از زغال سنگ در نيروگاهها - PICPars

پروژه ماشین حساب مهندسی با السیدی گرافیکی و avr .. در اينحال گوگرد موجود در زغال سنگ به صورت عنصري يا اسيد سولفوريك از گاز سنتزي حذف مي شود بطوري كه در اين فن آوري حدود 98 درصد گوگرد از جريان گاز حدف شده و ضايعات جامد حاصل از اين مرحله به ميزان 6/1 تا 9/1 مقدار ضايعات جامد حاصل از سيستم FGD2 كه در نيروگاههاي زغال.


Pre:ماشین آلات دوخت بسیار سبک وزن و کوچک
Next:پیوریا فروش کوره الکتریکی