اندازه های تغذیه کننده صفحه نمایش

کيت بزرگنمايي صفحه نمايش موبايل ريمکس مدل 3D Remax 3D .

خرید اینترنتی کیت بزرگنمایی صفحه نمایش موبایل ریمکس مدل 3D و قیمت انواع قطعات جانبی موبایل و تبلت ریمکس از فروشگاه آنلاین دیجی کالا. جدیدترین مدل های قطعات جانبی موبایل و تبلت ریمکس با بهترین قیمت در دیجی کالا.


ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

آﻧﺎﻟﻮگ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕـﺮ در ﯾـﮏ ﺻﻔﺤــﻪ. ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﻨـﺪي ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐـﻤﯿـﺖ اﻧـﺪازه ﮔـﯿـﺮي ﺷﺪه اﺳﺘـﻔــﺎده ﻣﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ . از اﻧـﺪازه ﮔﯿـــﺮ. ﻫﺎي. آﻧـﺎﻟـــﻮگ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه. VOM. (volt - ohm - milliamper meter ) .. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ داراي اﻧﺪازه ﮔﯿــﺮﻫـﺎﺋـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺪازه ﮔﯿ. ﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ. ﻣﻨـﺒـﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. را. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده.


آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه. ) 2. آوﻣﺘ. ﺘﺎﻟﯿﺠﯾﺮ د. ﯽ. (. ﻣﻮﻟﺘﯽ. ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. 1. ) آوﻣﺘﺮ د. ﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾ. دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛. ﮐﻪ. آﻣﭙﺮاژ، وﻟﺘﺎژ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﺑﺮ روي ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎ. ﯾ. ﺶ. ﺧﻮد. ﻣﺸﺨﺺ. ﻣ. ﮐﻨﺪﯽ . دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي د. ﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. آﻧﺎﻟﻮگ داراي ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ. ﺎرﯿﺑﺴ. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺮﯾز. در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي آﻧﻬـﺎ از ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺘﺤـﺮك اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ.


رفع مشکل اندازه ها در صفحه نمایش 4K - بهینه پردازش

اگر شما هم از لپ تاپی با کیفیت صفحه نمایش 4K و رزولوشن 3840x2160 استفاده می کنید، شاید تا کنون به مشکل کوچک بودن برخی از پنجره ها و منوها برخورده اید. به طوری که شاید در نرم‌افزاری، اندازه تمام بخش ها به قدری کوچک باشد که حتی استفاده از آن نرم‌افزار بسیار دشوار باشد. علت این پدیده، عدم سازگاری نرم‌افزار با این اندازه.


ويكى 5040 | بزرگ نمایی سریع و تمام صفحه در ویندوز 7

3 دسامبر 2013 . این کلیدهای میانبر، به سرعت سایز نوشته‌ی صفحه نمایش را تغییر می‌دهد. اما آیا داشتن قابلیتی که بتوان با استفاده از آن اندازه تمام صفحه را بزرگ کرد مناسب نیست؟ در ویندوز 7 یک برنامه بزرگ نمایی وجود دارد که شما می توانید برای دسترسی به آن به منوی START رفته و کلمه‌ی Magnifier را در کادر جستجو تایپ کنید.


ﻣﺪارات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

آﻧﺎﻟﻮگ از ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕـﺮ در ﯾـﮏ ﺻﻔﺤــﻪ. ﻣﻘﯿـﺎس ﺑـﻨـﺪي ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐـﻤﯿـﺖ اﻧـﺪازه ﮔـﯿـﺮي ﺷﺪه اﺳﺘـﻔــﺎده ﻣﯽ ﮐﻨـﻨـﺪ . از اﻧـﺪازه ﮔﯿـــﺮ. ﻫﺎي. آﻧـﺎﻟـــﻮگ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه. VOM. (volt - ohm - milliamper meter ) .. ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ داراي اﻧﺪازه ﮔﯿــﺮﻫـﺎﺋـﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻟﺘﺎژ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﻣﻘﯿﺎس ﭼﻨـﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ . اﻧﺪازه ﮔﯿ. ﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ. ﻣﻨـﺒـﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. را. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده.


آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه. ) 2. آوﻣﺘ. ﺘﺎﻟﯿﺠﯾﺮ د. ﯽ. (. ﻣﻮﻟﺘﯽ. ﻣﺘﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ. 1. ) آوﻣﺘﺮ د. ﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾ. دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ؛. ﮐﻪ. آﻣﭙﺮاژ، وﻟﺘﺎژ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي ﺑﺮ روي ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﻤـﺎ. ﯾ. ﺶ. ﺧﻮد. ﻣﺸﺨﺺ. ﻣ. ﮐﻨﺪﯽ . دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي د. ﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي. اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. آﻧﺎﻟﻮگ داراي ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ. ﺎرﯿﺑﺴ. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﺮﯾز. در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي آﻧﻬـﺎ از ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﺘﺤـﺮك اﺳـﺘﻔﺎده ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ.


آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق

اﺻﻮل ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق. آزﻣﺎﯾﺶ اول. 2. ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﺮ ﯾﮏ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ. ﺑﺮد آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ. : )1. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ. DC. (. (DC Power Supply. : از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺪارﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن. DC .. ﺻﻔﺤﻪ. 15. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﺳﺘﮕﺎه. )6. دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﻧﺪا. زه ﮔﯿﺮي آﻧﺎﻟﻮگ. ﻣﯿﺰﻫﺎي اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺣﺎوي ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﺟﺮﯾﺎن و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ. ﺧﻮد ﻣﯿﺰ ﻫﻢ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.


آیفون تصویری

کابل آیفون تصویري به عنوان رابط بین پنل ورودي، منبع تغذیه، گوشي و صفحه نمایش و قفل باز کن. است.کابل هاي آیفون . ابعـاد صفحه هـای نمایـش سـیاه سـفید و رنگـی در اندازه هـای. ۴/5" و ۴" و ۳/5 " )اینـچ ( تولیـد مي شـود )شـکل۱۲(. دوربین های. آیفون تصویری باید با فشـار شسـتی زنگ روشـن شـوند و همچنین. قابلیت روشـن شـدن از داخل.


اندازه های تغذیه کننده صفحه نمایش,

دستور العمل

4 – پيچه هاي توليد كننده ميدان مغناطيسي متناوب. 5 – پايه نگهدارنده نمونه، حسگر پيزو الكتريك (bimorph) و پايه ضد ارتعاش. 6 – پرب هال براي اندازه گيري ميدان مغناطيسي يكنواخت. و در اينجا به طور خلاصه هر كدام از اين قسمت ها را معرفي مي كنيم. - آهن رباي اصلي: اين آهن رباي الكتريكي براي توليد ميدان مغناطيسي يكنواخت بر روي نمونه به.


دستورالعمل آزمایشگاه فیزیک2

آزمایش ۷: مقاومت درونی منبع تغذیه .... ك نو م . اندازه گیری خطا. یکی از مهم ترین مواردی که باید در نوشتن گزارش کار به آن توجه نمود محاسبه ی خطای آزمایش است. عوامل مختلفی در حین انجام آزمایش باعث ایجاد خطا می شوند مانند خطای ناشی از محیط آزمایش که در آن. عواملی از .. ولتاژ هر چقدر که باشد (در بازهی مجاز مولتی متر) روی صفحه نمایش.


مدیریت فشار خون - Medisa Novin Payesh

BP-3AS1-2. دستگاه اندازه گیری فشارخون نیمه اتوماتیک دقت بالا توصیه شده توسط پزشکان پمپاژ خودکار بازوبند ویژگی ها: قابلیت اندازه گیری. . اندازه گیری با لمس صفحه، کا. BP- A2 Basic. Automatic دارای کاف راحت برای بازوهایی با اندازه های متفاوت فن آوری PAD برای تشخیص عارضه آریتمی دارای 30 حافظه ویژگی ها: نمایش .


تغذیه های مورد تایید در سراسر دنیا - مجله پزشکی دکتر سلام

22 آوريل 2014 . در جایی که تشخیص اندازه ها در یک برنامه سالم و مقوی، از همه چیز مهم تر است از روی هرم غذایی نمی توانستیم به راحتی تشخیص بدهیم که چه اندازه از هر ماده غذایی را باید در هر وعده مصرف کنیم.بدین ترتیب تصمیم گرفته شد، بشقاب غذایی «بشقاب من» جایگزین هرم شود. بشقاب غذایی با رنگ به قسمت های مختلف تقسیم شده.


تغذیه وتناسب اندام | دانشکده تغذیه و علوم غذایی

تغذيه و تناسب اندام. آرزوي هر فردي است كه اندامي متناسب و زيبا داشته باشد. با كنترل وزن بدن و پيروي از يك برنامه غذايي درست و مناسب براحتي مي توان اندامي متناسب داشت و از بروز اضافه وزن و چاقي پيشگيري كرد. . چاقي زنانه (gynoid) به شكل گلابي كه قسمت عمده چربي در قسمت هاي محیطي )عمدتا در باسن و ران( تجمع مي یابد. این نوع.


لوازم جانبی میتر آنالوگ - شرکت برنیکا

لوازم جانبی میترهای آنالوگ عبارتند از: 1-صفحه مقیاس 2-قاب دور میتر 3-کاورترمینال و کاور پشت 4-صفحه مبدل سایز 5-گیره های نگهدارنده 6-عقربه مرجع قرمز رنگ 7-شیشه 8 . میترهای آنالوگ زیگلر قابلیت تعویض صفحات نمایش را دارد و شرکت برنانیروکاران می تواند انواع صفحات خاص (سیاه و سفید یا رنگی) جهت اندازه گیری.


نمایشگر رایانه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

نمایشگر یا صفحه نمایش، صفحه نمایش الکترونیکی تصویری برای رایانه است. یک نمایشگر شامل: صفحه نمایش، دستگاه مدار و یک محفظه است. دستگاه صفحه نمایش در نمایشگر مدرن بطور معمول یک ترانزیستور فیلم صفحه نمایش کریستال مایع نازک، صفحه نازک است. درحالیکه مانیتورهای قدیمی تر از یک لوله اشعه کاتد به عنوان عمق.


پروژه هاي كاربردي ميكرو كنترلر های AVR - ResearchGate

استفاده از تراشه. هاي مختلف ميکروکنترلر در ساخت و کنترل پروژه. هاي. مختلف آزمايشگاهي و. صنعتي به عنوان ابزار. ي. قدرتمند در خدمت طراحان قرار. گرفته است و با ظهور اين تراشه. هاي منطقي برنامه. پذير. ،. مدارات ديجيتال پيچيده. ،. جاي. خود را به اين تراشه. ها داده. اند. اگرچه قابليت. ها و سرعت اجراي برنامه. هاي نوشته شده به زبان اسمبلي.


اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون - Kara2000 Cloud Time Attendance .

سیستم مدیریت رستوران (اتوماسیون تغذیه و رزرواسیون) برای سهولت و سرعت بخشیدن به رزرو و دریافت غذای و متعاقبا ارایه گزارش های کاربردی و متنوع در این حوزه طراحی شده است. در این سیستم پرسنل با استفاده از نرم افزار و یا دستگاه غذای خود را به صورت تحت وب رزرو کرده و در زمان معین شده به رستوران مراجعه کرده و آن را دریافت می.


KW-V620BT KW-V620BTM

ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍی. ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ. •. ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻛﻤﻪ ﻫﺎی ﺭﻭی ﭘﺎﻧﻞ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮﺭ ﻭ ﭘﺎﻧﻞ ﻟﻤﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ (RM-RK258)، ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ 50 ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ. •. ﺻﻔﺤﺎﺕ/ﻣﻨﻮﻫﺎ/ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ/ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮی ﻛﻪ ﺭﻭی ﭘﺎﻧﻞ ﻟﻤﺴﯽ ﻧﻤﺎﻳﺶ.


لایه نشانی ترکیبی به روش اسپاترینگ و تبخیر حرارتی

دستگاه مجهز به پمپ توربومولکولار خلاء بالا می باشد که توسط یک پمپ دیافراگمی پشتیبانی می شود و در نتیجه هیچ گونه آلودگی ناشی از روغن (که از ویژگی های پمپ های . با توجه به کاربری ساده این نرم افزار، کاربر می تواند اطالاعات لازم را به راحتی و از طریق این صفحه نمایش وارد کند و یا اطلاعات مربوط به فرایند لایه نشانی (فشار،.


آشنایی با تغذیه کودک شش ماهه - مجله اینترنتی جدیدترین

بعد از تغذیه شیرخوار با شیرمادر، غذای کمکی به او داده شود و هرگز قبل و یا در فواصل تغذیه با شیرمادر از غذای کمکی استفاده نشود. - از یک نوع ماده غذایی ساده شروع شود و کم کم به مخلوطی از چند نوع افزایش یابد. - از یک قاشق مرباخوری شروع و به تدریج بر مقدار آن اضافه شود( به استثنای زرده تخم مرغ که به اندازه یک نخود شروع می شود).


دستگاه اندازه گیری BOD مدل BD 600 آکوالیتیک آلمان - تجهیز یاران

دستگاه اندازه گیری BOD سنج مدل BD 600، برای حجم های مختلف نمونه و بازه های اندازه گیری متناظر با آن در جدول زیر کالیبره شده است. . مقادیر BOD به صورت اتوماتیک و با فواصل زمانی منظم در حافظه سنسور ذخیره می شوند و می توانند بر روی صفحه نمایش بزرگ در هر زمانی، بدون نیاز به تبدیلات وقت گیر (تبدیل واحد ها) نمایش داده شوند.


سیستم های آنالوگ و دیجیتالی - تعمیر تخصصی آیفون تصویری

30 دسامبر 2015 . سیستم همه ی آیفون های تصویری معمولا از قسمت های زیر تشکیل شده : 1) مانیتور یا نمایشگر تصویری 2 ) پنل زنگ ها 3 ) ترانس برق ( منبع تغذیه ی سیستم ) 4) سوئیچر . البته شرکت کوکوم (کوکام) مدل هایی با صفحه نمایش 10 اینچ نیز تولید کرده اند که در بخش محصولات سایت کوکوم هوم می توانید آنها را مشاهده کنید.


ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

ﻭ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮﺭ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺰ Power ﺗﻐﺬﻳﺔ. ﺑﺮﻕ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻗﻰ. ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ، ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ. ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ. ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺤﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﻧﺪ،. ﺩﺭﺣﺪﻭﺩ 2/3 ﻭﺍﺕ ﺑﺮﻕ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ،. Hibernate ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺓ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻟﺖ. ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻳﺰ. ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ. ﻭ ﺑﻰ ﺛﻤﺮﻯ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺻﻔﺤﺔ. Screen Saver ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻳﺎ.


Curved مانیتور 27 اینچ پیشرفتهجهت مشاهده فراگیر تصاویر .

با این مانیتور سامسونگ که انحنای آن بیش از سایر مانیتورهاست، تجربه دیداری واقعاً فراگیری را احساس کنید. صفحه نمایش 1800R که همچون صفحه سینمایی iMax میدان دید شما را کاملاً در بر می‌گیرد، با داشتن شعاع قوس در اندازه 1800 میلی‌متری جهت انحنای بیشتر، وسعت دید بیشتری ایجاد می‌نماید. این صفحه نمایش همچنین قدرت مشاهده عمق.


Pre:فک پلی اتیلن سنگ شکن 400x600
Next:فرآیند تکلیس کک