استخراج شده از سیلیکا

استخراج شده از سیلیکا,

بهینه سازی استخراج DNA ژنومی باکتریایی به روش سیلیکاژل

گرم مثبت استخراج شده از سلول های خونی، به ترتیب 1 و 1/25 بود. براساس نتایج به دست آمده. بهره وری باالیی داشت. PCR الکتروفورز ژل آگارز از محصوالت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این روش کاری برای باکتری های گرم منفی در نتیجه گیری: مقایسه با باکتری های گرم مثبت بهره وری بیشتری دارد و روش ژل سیلیکا محلول یک روش.


ارزیابی استخراج DNA از پالپ دندان به روش تغییر یافته .

یافته‌ها: براساس نتایج حاصله مشخص شد که کمیت و کیفیت DNA حاصل از پالپ دندان با روش استفاده شده برای تکثیر و تعیین لوکوس های پلی‌مورفیک یاد شده قابل مقایسه با DNA حاصل از خون می‌باشد و آللهای دندانی و خونی هریک از اجساد با یکدیگر مطابقت دارند. نتیجه‌گیری: روش تغییر یافته گوانیدینیوم تیوسیانات – سیلیکا.


استخراج شده از سیلیکا,

مقاله سنتز نانو سیلیکا به روش سل ژل از سبوس برنج - سیویلیکا

در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید. . در این پژوهش با استفاده از روش سل ژل، از خاکستر سبوس برنج، سیلیس استخراج می شود و نتایج آن توسط دستگاه های آنالیزLPS و XRD ،FTIR مورد بررسی قرار گرفت و اندازه ذرات در.


مشاهده مقاله | نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا : ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

در این مقاله به معرفی ساختارهای نرم انتقال دارو و معایب آنها و در مقابل به معرفی سلیکا وکاربردهای آن به عنوان حامل های ویژه انتقال دارو و نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل(silica nanoparticle (MSN) mesoporous)، می پردازیم. در ادامه به مواردی همچون منافع استفاده و مقایسه MSN با موارد مشابه، مورفولوژی MSN ، نحوه جذب و روشهای عامل دار کردن آنها.


دانلود مقالات علمی سیلیس یا سیلیکا: 1670 مقاله isi انگلیسی + ترجمه .

در این صفحه تعداد 1670 مقاله تخصصی درباره سیلیس یا سیلیکا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی .. Organic extraction of bone lysates improves DNA purification with silica beads. Keywords: Bone; DNA; Organic.


بهینه سازی استخراج DNA ژنومی باکتریایی به روش سیلیکاژل - مجله .

شده، ب هوسیله شستشو با بافر یا آب مقطر از سیلیکا جدا و بازیابی م یگردند؛ بنابراین هدف از این مطالعه معرفی یک روش استخراج DNA با کیفیت بالا و ساده است. مواد و روش ها: در این مطالعه 8 نمونه باکتری شامل 3 باکتری گرم مثبت و 5 باکتری گرم منفی مورد بررسی قرار گرفت. استخراج DNA تمام نمونه ها براساس سلیکا محلول انجام.


بهینه سازی استخراج DNA ژنومی باکتریایی به روش سیلیکاژل

گرم مثبت استخراج شده از سلول های خونی، به ترتیب 1 و 1/25 بود. براساس نتایج به دست آمده. بهره وری باالیی داشت. PCR الکتروفورز ژل آگارز از محصوالت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که این روش کاری برای باکتری های گرم منفی در نتیجه گیری: مقایسه با باکتری های گرم مثبت بهره وری بیشتری دارد و روش ژل سیلیکا محلول یک روش.


مقاله سنتز مزوپور سیلیکا SBA-15 و ایجاد گروه های عاملی بر روی آن .

محمد پناه, طاهره؛ محمود کاظم زاده و فرح هال، ۱۳۹۲، سنتز مزوپور سیلیکا SBA-15 و ایجاد گروه های عاملی بر روی آن جهت کاربرد کاتالیستی در تهیه بیودیزل، سومین همایش ملی . این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد.


پوشش‌دهی نانوذرات نیکل با سیلیکا برای ساخت کاتالیست

3 ژانويه 2018 . محقق دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان سطح نانوذرات نیکل را با استفاده از پوسته‌ای از جنس سیلیکا پوشش داد که در نهایت نانوذرات نیکل اکسید شده توسط پوششی از جنس سیلیکای متخلخل محاط می‌شود. با این کار مساحت سطحی نانوذرات نیکل افزایش می‌یابد که برای استفاده.


مشاهده مقاله | نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا : ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

در این مقاله به معرفی ساختارهای نرم انتقال دارو و معایب آنها و در مقابل به معرفی سلیکا وکاربردهای آن به عنوان حامل های ویژه انتقال دارو و نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل(silica nanoparticle (MSN) mesoporous)، می پردازیم. در ادامه به مواردی همچون منافع استفاده و مقایسه MSN با موارد مشابه، مورفولوژی MSN ، نحوه جذب و روشهای عامل دار کردن آنها.


مقايسه كارايي روش استخراجي فنل كلروفرم سيليكا با روش گوانيدين .

روش بررسي: از بيست نمونه استخواني از اجساد مجهول الهويه كه به طور تصادفي انتخاب شده بودند و به طور ميانگين هشت سال از زمان مرگ آنها مي گذشت، با استفاده از روشهاي فنل كلروفرم سيليكا و گوانيدين تيوسيانات سيليكا، مولكول DNA استخراج گرديد. كميت DNA با استفاده از روش اسپكتروفتومتري تعيين شد. سپس DNA استخراج.


استخراج شده از سیلیکا,

بررسی کارایی نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی پوشش داده شده با سیلیس .

بررسی مورفولوژی سطح جاذب نشان داد که نانوذرات اکسیدآهن پوشش داده شده با سیلیس دارای اندازه حدود 30-130 nm بود. pHيافته ها .معادل 10/5، و . نانوذرات اکسید آهن پوشش داده شده با سیلیس به علت داشتن جایگاه های جذب فراوان، خاصیت مغناطیسی و قابلیت جداسازینتيجه گيري. رود. .. sorbents for extraction of several typical phenolic.


اویرایش شده نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید با پوشش سیلیکای اصلاح .

نانوذرات هسته-پوسته مگنتیت-سیلیکا(Fe3O4-SiO2) با تلفیق روش همرسوبی و روش سل-ژل سنتز شدند و عملکرد آن‌ها به عنوان نانوجاذب در حذف یون روی از محلول‌های آبی مورد . قابلیت این نانوذرات مگنتیت اصلاح شده با مولکول حاوی اتم‌های نیتروژن و گوگرد برای استخراج انتخابی یون مس به روش استخراج فاز جامد قبل از اندازه‌گیری با.


های قدیمی از نمونه استخوان سازی روش فنول كلروفرم سيليکا برای .

14 آگوست 1991 . روش سيليکا. ) Silica. (. ، روش کلروفرم. ) Chloroform. (. و روش فنول. ) Phenol. (. ، در همه این روش. ها ابتدا. استخوان پودر شده و سپس در بافرهای استخراجي مختلف انکوباسيون. مي. گردد. به. طور کالسيك در مرحله بعد. DNA. با فنل وکلروفرم. استخراج مي. شود و یا استخراج در. EDTA. و محلول بافری. Tris-HCl. دیاليز. مي.


استخراج شده از سیلیکا,

کاربرد نانو ذرات مغناطیسی آهن اکسید عامل دار شده با 8- هیدروکسی .

از محلول آبی با استفاده از نانوذرات Zn2+ در این پژوهش، یک روش جدید برای استخراج فاز جامد و پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یون های چکیده: به عنوان جاذب پیش از اندازه گیری )Fe3O4SiO2-8-HQ( پوشش داده شده با سیلیکا و اصالح شده با 8- هیدروکسی کینولین Fe3O4 مغناطیسی. مشخصه یابی شد. همه آزمایش های FT-IR و SEM طیف نور سنجی.


زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﺣﺎوي - ي ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﻫﺎ ﯾﺎﺑﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻬﯿﻪ و

زﯾﺮﮐﻮﻧﯿـﺎ ﺣـﺎوي ﺳـﺮﯾﻢ. (. ﮐـﻪ داراي ﺧﺎﺻـﯿﺖ. ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ. ) ﺑﺮ آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿـﻮم. 6061. و ﺑﺮرﺳـﯽ. رﻓﺘﺎر ﺧﻮردﮔﯽ آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﭘﻮﺷﺶ. ﻫﺎ. ي ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺑﻪ .. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺎ. اﺳـﺘﻔﺎده. از. روش. ﺑـﺮون. ﯾـﺎﺑﯽ. ﺗﺎﻓـﻞ. ﻣﻨﺤﻨـﯽ در ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده. ±30 (mV) ocp. E. اﺳﺘﺨﺮاج. ﺷﺪ. ﻧﺮخ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﺘﻐ. ﺮﯿ. ﻫـﺎي. اﻟﮑﺘﺮوﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺎراده از. راﺑﻄﻪ. 1.


طراحی میکرومدل‌های جدید سه‌بعدی برای بررسی عملکرد نانوذرات سیلیکا .

در این تحقیق از میکرومدل‌های نوینی جهت بررسی فرآیند ازدیاد برداشت شیمیایی با استفاده از نانوذرات سیلیکا استفاده شده است. طراحی میکرومدل‌های جدید به‌صورت سه بعدی و ساخت آنها با استفاده از دانه‌های شیشه‌ای و کانی های معدنی نظیر ماسه‌سنگ با شکل هندسی کروی و غیرکروی انجام شده است. بدین‌منظور این دانه‌ها با روشی خاص بین دو.


1302 K - علوم و فناوری کامپوزیت

درصدهای مختلف ۱۰ تا ۴۰٪ سیلیکا پخت شده در دمای محیط در شکل ۴. نشان داده شده است. شکل ۴ نمودار تنش - کرنش برای نمونههای نانو کامپوزیتی پلی استر - نانوسیلیکا با. درصدهای مختلف نانوذرات پخت شده در دمای محیط. با توجه به نمودارهای تنش - کرنش نشان داده شده در شکل ۴ استحکام. کششی و درصد کرنش برای نمونههای مختلف استخراج و.


تولید نانوسیلیکا از ضایعات برنج - ایسنا

21 نوامبر 2017 . وی با بیان اینکه بخش عمده سبوس برنج تولیدی در جهان که بالغ بر صدها میلیون تن در سال است، برای تولید الکتریسیته سوزانده می‌شود، اظهار کرد: قسمتی از این خاکستر در ساختمان‌سازی یا عایق کاری استفاده شده و مابقی به عنوان زباله دفع می‌شود، در حالی که استخراج نانوذرات سیلیکا با درجه خلوص بالا از ضایعات.


تحلیل میکرومکانیکی اثرات افزودن نانوذرات سیلیکا بر رفتار .

سپس، منحنی‌های تنش-کرنش الاستیک-پلاستیک نانوکامپوزیت با بکارگیری یک روش همگن‌سازی میانگین‌گیری شده روی حجم‌های گروهی پایه میکرومکانیکی استخراج می‌شود. جهت اثبات درستی مدل توسعه داده شده، پیش‌بینی‌ها با داده‌های آزمایشگاهی موجود مقایسه می‌شوند. اثرات درصد حجمی و قطر نانوذرات سیلیکا، ضخامت و نمای چسبندگی.


سایت قدیمی - دانشگاه بین المللی امام خمینی لیست پایانامه های دفاع شده .

16 مارس 2016 . 3, زینب مقنی, یددار کردن فنل ها در شرایط ملایم با استفاده از واکنشگر 1- بنزیل – 1و4- دی آزوینا بی سیکلو {2و2و2} اکتان- دی کلرویدات, دکترحسین ایمانیه. 4, گلد آفرین غیاث آرانی, مقایسه بین لیگاندهای تثبیت شده روی سیلیکا و پلی سیلوکسانهای عامل دار شده و استفاده از آن بعنوان عوامل استخراج فلز, دکتر وحید.


اثرات زیست محیطی استخراج از معادن شن و ماسه سیلیس

اثرات زیست محیطی استخراج . از معادن سیلیس شن و .سنگ . از معادن شن و ماسه . دریافت قیمت. ‌اثرات زیست محیطی استخراج از . اثرات زیست محیطی استخراج از معادن شن و ماسه سیلیس. . دریافت قیمت. زیست محیطی . اثرات برداشت شن و ماسه از . پديده ي استخراج شن و ماسه از بستر . دریافت قیمت . به به ویژه زیست محیطی شده است.


استخراج طلا از آند تولیدی سرچشمه - عصر مس

این محقق با اشاره به نحوه انجام فرایندهای این تحقیقات، توضیح داد: «ابتدا تیواوره به‌عنوان یک حلال موجب جداسازی انتخابی طلا از لجن آندی شده و سپس با استفاده از یک ماده‌ احیاکننده، بر سطح نانو ذرات سیلیکا نشانده می‌شود و درنهایت با استفاده از مقادیر بهینه‌ای اسید هیدروفلوئوریک، هسته‌ سیلیکا حذف شده و پوسته کروی یا همان.


طراحی و ساخت پلیمر قالب مولکولی ویژه با نانو ذرات سیلیکا جهت .

این نتایج نشان می دهد امکان بالاترین گزینش پذیری در جداسازی گلایسین از نمونه ادرار با استفاده از پلیمر قالب مولکولی اصلاح شده در سطح نانو ذرات سیلیکا حاصل می گردد. کلمات کلیدی: پلیمر قالب مولکولی، بیومارکر گلایسین، استخراج مولکول هدف. فصل اول بیومارکرها و نقش آنها در تشخیص و درمان بیماری. 1ـ1 بیومارکرها (شاخص.


استخراج نانو حفرات طلا از لجن آندی تولید شده در صنایع مس سرچشمه

26 آوريل 2017 . محققی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انجام یک طرح صنعتی-آزمایشگاهی امکان استخراج نانوکره های توخالی طلا از لجن آندی تولید شده در م . . سپس، با استفاده از یک ماده‌ی احیاکننده، بر سطح نانوذرات سیلیکا نشانده می‌شود و در نهایت با استفاده از مقادیر بهینه‌ای اسید هیدروفلوئوریک، هسته‌ی سیلیکا حذف شده و پوسته.


Pre:آنچه که می توان با سرباره ریخته گری انجام می شود
Next:فرایند کوره های عمودی