نمودار برگه تولید فنل

طرح توجیهی ( امکان سنجی ) توليد فنل - حامیان صنعت کیمیا

9 مه 2013 . نام محصول. فنل. ظرفيت طرح. 90000 تن در سال فنل. مواد اوليه اصلی. بنزن، پروپيلن. محل تامين ماده اوليه اصلی. منطقه ويژه اقتصادی. تعداد كاركنان. 130 نفر. تعداد روزهای كاری. 330 روز، سه شيفت كاری. مساحت ساختمان‌ها. 1275 مترمربع. مساحت زمين. 189207 مترمربع. محل اجرای طرح. ارزش ماشين آلات. 186674ميليون ريال.


حذف فنل و آنیلین از محلو لهای آبی با استفاده از بیومس پسته کوهی .

15 مارس 2017 . بین، ترکیبات فنل و آنیلین به عنوان یک گروه از مواد آلی، دارای. اهمیت ویژه ای هستند؛ به طوری که آلودگی محیط به این آالینده های. خطرناک منجر به آلودگی منابع آب آشامیدنی می شود ]2[. امروزه فنل و آنیلین در غلظت های مختلف به وسیله فاضالب صنایع. پتروشیمی، تولید رزین، رنگ، پالستیک، داروسازی، صنایع فوالد،.


ﻫﺎي ﮐﻠﻢ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﮔﻠﭽﻪ داﺷﺖ، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧ - نشریه علوم باغبانی

ﮔﻠﭽﻪ. ﻫﺎ. ي ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه. در داﺧﻞ ﮐﯿﺴﻪ. ﻫﺎي ﭘﻠﯽ. اﺗﯿﻠﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و. ﺑﻪ ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﻣﺎي ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد و رﻃﻮﺑـﺖ. ﻧﺴﺒﯽ. 90. درﺻﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ. ﮐﻞ. ، ﻓﻨﻞ ﮐﻞ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ ﮐ. ﻞ،. ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ. ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ و. اﺳﯿﺪ. ﮐﻠﺮوژ. ﻧ. ﯿﮏ. و. ﻇﺮﻓﯿﺖ . اﺳﺘﺎدﯾﺎر. داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﯿﻼن. ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ، روش ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﻬﺪاري آن دارد .. ﺑﺮﮔﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﺻـﻠﯽ ﻣﻨﺘﻘـﻞ. ﺷﺪﻧﺪ . ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﻮد داﻣـﯽ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهشهای علوم دامی .

29 سپتامبر 2015 . اﻧﺎر ﻏﻨﯽ از ﭘﻠﯽ ﻓﻨﻮل. ﻫﺎ. و ﺣﺎوي ﺑﯿﺶ از. 100. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎل زﯾﺴـﺘﯽ. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ. )43(. ﮐـﻪ از اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن اﺛـﺮات آﻧﺘـﯽ. اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ. و. ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻧﯿﮑﺎﻻژﯾﻦ و. اﻻژﯾﺘﺎﻧﯿﻦ .. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮازش. راﺑﻄﻪ. ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي. ﺷﺪه. ي. P=b(1-e-ct(. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از. ﻧﺮم. اﻓﺰار. آ. ﻣﺎري. SAS 9.1. )37(. ، ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز. (b. و). ﻧـﺮخ. ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﺎز. در. زﻣﺎن. (c. ﺑﻪ ). دﺳﺖ. آﻣﺪ. وﺷﮑﻞ. ﻧﻤﻮدار. آن.


تولید فراورده های لبنی - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

پوستر، نمودار و نمونه. های مواد اولیه و محصول. -1. وجود. 1. نفر، نیروی انسانی متخصص صنایع غذایی با مدرك کارشناسی و باالتر. برای هر کالس حداقل. 24. نفره. ارزشيابي پيشرفت تحصيلي. -. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برای هر تکلیف کاری در مراحل و قضاوت در مورد. جز شایستگی انجام خواهد شد )نمون برگ. ارزشیابی تکوینی.


آشنایی با اثرات بنزن و استانداردهای مربوطه - پیام ایمنی

4 ژوئن 2014 . کاهش خون‌سازی بدن، ناتوانی در سیستم دفاعی بدن، سرطان خون، اختلال در سیستم تنفسی، تاخیر در استخوان‌بندی جنین انسان، صدمه به سیستم تولید مثل انسان و صدمه به کبد. . 3- تست بنزن و ترکیبات آن (فنل موجود در ادرار) . نمودارها مربوط به تحقیق دکتر ژانگ استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا در سال 2004 می‌باشد.


راهنما و دستور العمل جامع مواد شيميايي خطرناك - وزارت بهداشت

راههای مختلف تبادل اطالعات خطر مواد شيميايي را بيان نموده، مواردی نظير فهرست ثبت مواد، برگه های. اطالعات ايمني مواد. ) MSDS . عمر يک ماده شيميايي ممكن است شامل مسيرهای متفاوتي از توليد تا نگهاداری، اساتفاده و. دفع مواد زائد بوده و تمامي اين مراحل بايد در ... اختصاصاً مربوط به يک ماده باشد )مانند فنل با. UN1671. (. گاهي نيز يک عدد.


تهیهفراورده هایشیمیاییدرآزمایشگاه - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع .

دراین شرایط از الکترولیز محلول نمک طعام، آمیزه )ملغمه( سدیم که شامل محلول. سدیم در جیوه است در کاتد و گاز کلر درآند حاصل می شود. بحث کالسی. دیافراگم. فنل. فتالئین .. بیان مراحل پاالیش نفت خام با نمودار، تصویر فعالیت یادگیری ساخت یافته )9(: ... (MaterialSafetyDataSheetروش کار با هر مادهای را در برگه مشخصات ایمنی آن ماده ).


ي اﺳﻤﺰ ي ﺮﻴ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﮕ ﻲ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕ ي ﻫﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺮ

25 جولای 2015 . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﺮا. ي. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗ. ﻴ. ﻤﺎر. اﺳﻤﺰ. ي. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﮔﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕ. ﻲ. ﺧﺸﻚ ﺷﺪه از ﻣ. ﻴ. ﺰان آب ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺟﺬب ﺷﺪه در ﻃ. ﻲ. 5. ﺳﺎﻋﺖ و در زﻣﺎن. ﻫﺎ. ي. ، 1 .. ﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟ. ﻴ. ﻚ ا. ﻳ. ﻦ ﻣ. ﻴ. ﻮه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺰوآت، اﺳ. ﻴ. ﺪ ﭘ. ﻲ. ﻛﻮﻣﺎر. ﻳ. ﻚ،. ﻴاﺳ. ﺪ اﻻژ. ﻳ. ﻚ، آﻧﺘﻮﺳ. ﻴﺎﻧﻴ. ﻦ، ﻓﻼووﻧﻮﺋ. ﻴ. ﺪ و ﻣ. ﻳﺮﻴ. ﻴﺴﺘ. ﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ. دارا. ي. ﺧﻮاص ﺗﻐﺬ. اﻪﻳ. ي. و آﻧﺘ. ﻲ. اﻛﺴ. ﺪاﻧﻴ. ﻲ. ﻣ. ﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

ﮐﭙﮏ و ﺗﻮﻟﯿﺪ. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ. ﺑﺎﺷﺪ . از اﯾﻦ رو اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﺑﺎ. ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎدام. زﻣﯿﻨـﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻀـﻮر. ﮐﭙﮏ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ و ﺑـﯿﻦ. ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿـﺮات .. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻧﺮم. اﻓﺰار. Excell. ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ . ﻧﺘﺎﯾﺞ. و ﺑﺤﺚ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ. ﺟﺬب ﻣﺠﺪد آب. ﺑﺮﮔﻪ. ي ﺧﺮﺑﺰه ﮐﻪ در دﻣﺎي. 4. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑـﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. 25. درﺟﻪ ﺳﺎﻧ. ﺘﯽ.


برای دریافت فایل PDF کامل این شماره کلیک کنید - پژوهش های علوم و .

اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ. ﺪﮐﻨ . رﺷﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي. E. coli. در. دﻣﺎي. 37. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ. ﮔﺮاد اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ دﻣﺎي. 49. درﺟـﻪ را ﻧﯿـﺰ ﺗﺤﻤـﻞ. ﮐﺮده و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ. ﺪدﻫ. و ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎري. ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ. در اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. (. Barrick et al2009 ,. ). ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺴﺒﺖ. ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت. از ﺣﻼل. ﻫﺎي ﮔﻠﯿﺴـﯿﺮﯾﻦ. ، اﺗـﺎﻧﻮل. ، ﻣﺘـﺎﻧﻮل و آب ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان ﺑـﺎزدﻫﯽ. ﻋﺼﺎره. ي ﺑﺮگ ﮔﯿﺎه ﺣﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ.


نانوحسگرها - ستاد نانو

آخرین رتبه بندی كشورهای جهان در توليد علم نانو توسط پایگاه استت نانو اعالم شد .. بیمار ديابتی را تشخیص داده و به صورت بی سیم. به پردازنده اطالع می دهد و پردازشگر با توجه به. نمودار ۲. بازار نانوحسگرهای تشخيص قند خون بيماران دیابتی. ۲۰۱4. ۲۰۱۵. ۲۰۱6. ۲۰۱7. ۲۰۱۸ .. آنکه شــرکت کنندگان برگه های کار خودشان. را تکمیــل.


413 K

از تولید داش ته اند. باکتری های احیاکننده س ولفیت در عسل ها دیده نشد و تعداد مخمر و کپک کمتر از. 10 و باکتری های2 10 بود که با استاندارد 92 ایران که در آن تعداد مخمر و کپک حداکثر CFU/g2 CFU/g .. سپس محلول در مجاورت شناساگر فنل فتالئین تا رسیدن .. استفاده از معادله رگرسیونی نمودار میزان جذب به زمان واکنش تعیین.


آنتراسیت - ابنیه پایدار سبز

شما اینجا هستید: برگ نخستآنتراسیت . آنتراسیت تولیدی شرکت ابنیه پایدار سبز از مشخصات استاندارد AWWA B100-01 و استاندارد ANSI/NSF61 که شامل موارد زیر می باشد، پیروی می نماید: دانه بندی یکنواخت . برگ اطلاعات (Anthracite Data Sheet) و برگه ایمنی مواد آنتراسیت (Anthracite MSDS) همراه محصولات ارائه خواهد شد.


برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS برای بیش از 78 ماده

18 نوامبر 2016 . جدول msds مواد مواد شیمیایی آموزش msds فرم خام msds فرم msds لوزی خطر چیست برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی. . بوریک اسید; تیمول بلو; تیمول فتالئین; تیو استامید; چیوه سولفات; جیوه کلرید; زینک استات; زینک سولفات هفت آبه; سولفات پتاسیم; سولفات کادمیوم; سولفات نقره; فنل فتالئین; و ….. و ده ها ماده.


عمومی دستورالعمل آزمایشگاه شیمی - دانشگاه علوم پزشکی قزوین

انجام آزمایشهایی که تولید مواد. ،. بخارات و گاز های سمی می نمایند در زیر هود )به منظور پیشگیری از پخش گاز. و. بخارات سمی در آزمایشگاه. (. (21. اجتناب از بوییدن مواد ناشناخته به طورمستقیم. ودر صورت لزوم با تکان دادن دست ، اندکی از بخار مواد را با. احتیاط به سوی بینی خود هدایت کنید. (21. اجتناب از چشیدن یا لمس کردن مواد شیمیایی.


IPS-E-TP-740(1) - استانداردهاي نفت وگاز

9 فوریه 2010 . اﺳﺖ در داده ﺑﺮگ. ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده. ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﺑﺮان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻧﻔﺖ، ﺑﺸﻜﻠﻲ ﻛﺎﻣﻼً اﻧﻌﻄﺎف ﭘـﺬﻳﺮ ﺗـﺪوﻳﻦ ﺷـﺪه. اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ .. اي ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮداري. " ISO 8994 "Anodized. Aluminum and. AluminumAlloys - Rating System for the Evaluation of Pitting. Corrosion - Grid Method".


آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه - شرکت پالایش نفت تبریز

30 آگوست 2013 . ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ رﺷﺘﻪ ﺷﯿﻤﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻧﺮا در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎ. ﺑﯽ ﺑـﻪ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ . آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳـﺖ ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫـﺮ ﺟـﺰ. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻠﻘﻪ. اي از آن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد،. ﭼﺮﺧﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . Chemistry & Industrial Development. Industrial Engineering. Applied. Pure. Development. Development.


بهداشت | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه - بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی

برای تعیین PH محفظه مخصوص آن را تا خط نشانه پر از آب نموده سپس یک عدد قرص فنل قرمز به آن اضافه نمایید. درب آن را بسته و تکان داده تا قرص . عوامل موثر در تولید زباله: 1- موقعیت جغرافیایی محل 2- فصول سال 3- عادات و وضعیت اقتصادی مردم، قوانین موجود و طرز تلقی مردم. فرآیند دفع زباله .. برگه نمونه برای ارزیابی تولید زباله.


9 هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد .

1 روز پیش . چکیده: رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت که ۹ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص مالیاتی برای عدم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صادر شده است. حمید رضا فولادگر در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس و در جریان ارائه گزارش نحوه اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید گفت: گزارش نحوه‌ اجرای این قانون در دستور.


فصلنامه تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران

دوره آموزشـی كانی شناسـی سیلیکات ها، بیسـت و ششم دی ماه. 1395، بـه همـت كارگـروه تخصصی پرتو ایکس شـبکه آزمایشـگاهی. فناوری هـای راهبـردی بـا حضور اعضای ایـن كارگروه برگزار شـد. در ایـن دوره آموزشـی، دكتـر گلنـاز جوزانـی كهـن، عضـو هیئت. علمی دانشـکده مهندسـی معدن پردیس دانشـکده های فنی دانشـگاه. تهـران، ضمـن معرفـی كانـی و.


گاز و پتروشیمی - وزارت نفت

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ا. ﺻﻮل ﻣﻬﻢ در راﺳﺘﺎي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﻨﺪي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ. ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ. ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻫﺎي. ﺻﺎدراﺗﯽ .ا.ج. اﯾﺮان و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻔﺖ،. ﮔﺎ. ز و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺻﺤﯿﺢ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در. ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﺳﺮﯾﻊ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ. ﯿﺎن و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اداري آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ.


اصل مقاله

ی ‌تولید ‌می. شود ). Khodabandeh,. 1998. (. . استان‌آذربایجان‌شرقی‌. به‌لحاظ. . سطح‌تولید‌محصوالت‌. زراعی‌دارای‌رتبه‌سوم‌کشوری‌است‌و‌میانگین‌عملکرد‌ذرت‌در‌. استان . 3453 . برگه. ا‌. ی ‌جوان . است‌. ) Malakouti and Tehrani, 2005. (.‌با‌کمبود‌مس،‌فعالیت‌آنزیم‌. فنل. اکسیداز‌که‌عامل‌مؤثر‌در‌لیگنینی‌شدن‌گیاه‌است،‌متوقف‌. و‌طویل‌شدن‌سلول.


دانلود : حدود_مجاز_مواجهه_شغلی.pdf

آﺳﯿﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ. 98. ﺑﻮﺗﯿﻞ ﻻﮐﺘﺎت ﻧﺮﻣﺎل n-Butyl lactate. 19/146 ppm. 5. -. -. ﺳﺮدرد؛ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ. ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺗﻨﻔﺴﯽ. 99. ﺑﻮﺗﯿﻞ ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﺎن ﻧﺮﻣﺎل n-Butyl mercaptan. 19/20 ppm. 5/0. -. -. ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ. ﺗﻨﻔﺴﯽ. 100. ارﺗﻮ ﺑﻮﺗﯿﻞ ﻓﻨﻮل ﻧﻮع دوم o-sec Butylphenol. 22/510 ppm. 5. -. ﭘﻮﺳﺖ. ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ. ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ. 101. ﭘﺎرا ﺑﻮﺗﯿﻞ ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﻧﻮع ﺳﻮم p-tert-Butyl toluene.


ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺗﯿﻤﺎر ﭘﺮﺗﻮدﻫﻰ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻰ وﯾﮋﮔﻰ - فناوری‌های نوین غذایی

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺷﺪن ﻓﻨﻞ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺎده رﻧﮕﻰ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻧﮕﻪ دارى ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ ﺳﻨﺞ. ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ±0/01 ،HP-200 ﻫﺎﻧﺘﺮﻟﺐ ﻣﺪل. درﺟﻪ رﻧﮕﻰ (ﺑﺪون واﺣﺪ) اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى ﺷﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ رﻧﮕﻰ در. (ﻣﯿﺰان روﺷﻨﻰ)، L* ﻃﻮل دوره اﻧﺒﺎردراى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎى. (ﻣﯿﺰان زردى) ﺑﯿﺎن ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮاى b*(ﻣﯿﺰان ﻗﺮﻣﺰى) و a*. ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﻌﯿﯿﺮات رﻧﮓ از ﺷﺎﺧﺺ (اﺧﺘﻼف رﻧﮓ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از. ﺑﺮﮔﻪ ﺳﯿﺐ.


Pre:چینی سنگ شکن خالص شدید آسیاب نوسان فشار
Next:غربالگری دستگاه های سنگ شکن