تفاوت بین مگنتیت و هماتیت روش بهره

فرآوری هماتیت - وبسایت شخصی مهندس محمدرضا محمدی

10 آگوست 2017 . اما از آنجایی که این کانی در مقایسه با مگنتیت دارای خاصیت مغناطیسی ضعیفی بوده و جزء کانی ها پارامگنتیک می باشد، در مقایسه با مگنتیت ،عملیات فرآوری آن مستلزم مستلزم مطالعات پیچیده تر و گسترده در و درعین حال پرهزینه تری جهت پرعیار سازی باشد . روش های معمول برای پرعیار سازی هماتیت شامل روشهای.


سنگ آهن چیست؟ - مگنتیت و هماتیت

سنگ آهن چیست؟ سنگ آهن، نوعی سنگ معدنی است که حاوی فلز آهن میباشد. نماد شیمیایی آهن، Fe میباشد. سنگ آهن از معادن سنگ آهن استخراج میشود. سنگ آهن موجود در معادن مختلف از لحاظ شک ظاهری و ساختمان داخلی با هم متفاوت میباشند. سنگ آهن از کانی های مختلفی تشکیل شده اند ولی مهم ترین آن، مگنتیت و هماتیت میباشند.


روش های جدید جدایش کانی های آهن دار هماتیت و مگنتیت - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺟﺪﺍﯾﺶ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﻭ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺛﻘﻠﯽ (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺨﺘﻼﻑ. ﭼﮕﺎﻟﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﺭﺝ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻞ ﺟﺮﻡ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺮﻡ ﮐﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﮐﺴﯿﺪﻫﺎﯼ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.


مگنتیت - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . مگنتیت. مگنتیت (Magnetite) یکی از کانه های آهن فرمول شیمیایی Fe3O4 دارد و در حالت خالص 72.36% آهن و 27.64% اکسیژن دارد. رنگ آن از خاکستری تیره تا سیاه تغییر می کند و وزن مخصوص آن بین 5.16 تا 5.18 می باشد. خاصیت مغناطیسی قوی این کانه باعث می شود که بتوان آن را به روش جدا کننده مغناطیسی از مواد.


سنگ آهن و انواع آن ( مگنتيت و هماتيت)

سنگ آهن · سنگ آهن نوعی سنگ حاوی رگه‌های آهن است . که با جدا کردن سنگ از آهن و ذوب کردن آن آهن بوجود می‌آید. Fe نماد شیمیایی آهن است. اين پايگاه اينترنتي در زمينه تجارت مواد معدني مخصوصا خريد و فروش سنگ آهن فعاليت داشته و هدف از ايجاد آن تسهيل در انتقال سفارشات و ارتباطات في ما بين همكاران عزيز مي باشد. سنگ‌آهن سنگ‌آهن يكي از.


ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎﻧﻲ ﻫﺎي داده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎرس ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ دﻫﺒﻴﺪ

14 آگوست 2011 . اﺳﻜﺎرن و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧ. ﺪ. [. 1-2 .] ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﻧﺴ. ﺎرﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ. آﻫﻦ. رﺳﻮﺑﻲ. ﻧﻈﻴﺮ. اﻳﺮان،. ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از. ﺗﻤﺎﻣﻲ ذﺧﺎﻳﺮ آﻫﻦ ﻣﻮﺟﻮد. در. ﻛﺸﻮر. ﺧﻮد. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷ .ﺪﻨ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي. ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي آﻫﻦ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ. ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﻲ از. ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦ. ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻫﻦ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي. اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻛﺎﻧ.


ﻫﺎي ﻓﺮآوري و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﺎوري ﺳﻨﮓ آﻫﻦ از ﻣﻨﻈﺮ ﺻﻨﻌﺖ - ایمیدرو

اﺻﻠﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . در ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺳﻪ ﮐﺎﻧﯽ اول. ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. از ﻧﻈﺮ. اﻗﺘﺼﺎدي. در اوﻟﻮﯾﺖ. اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎﻧﯽ. ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن. ﻟﯿﻤﻮﻧﯿﺖ. 6. (. FeOOH. . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻬﺎن. ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ. ﺑﺎﯾﺪداراي. ﻋﯿﺎري. ﺑﯿﺶ از. 60. درﺻﺪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي ﻓﺮآوري دو ﮐﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ. ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم. ﻫﺎي. ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ و ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺘﺪاول زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده.


شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو):: فرآیند تولید .

سنگ آهن دارای هماتیت و یا مگنتیت (بالای 60% آهن) بعنوان کانه طبیعی شناخته شده و می توان از آنها مستقیماً‌در کوره ذوب فولاد استفاده نمود. 98% سنگ آهن استخراج شده در دنیا در تولید . سپس با استفاده از روشهای جدایش فیزیکی (عمدتاً به روش مغناطیسی) سنگ آهن پرعیار از باطله کم عیار جدا می شود. (این محصول که سنگ آهن دانه بندی نامیده.


اصل مقاله (3625 K) - پترولوژی - دانشگاه اصفهان

کانسار آهن هنشک بین روستاهای گوشتی و هنشک در صفاشهر و در شمال غرب استان فارس واقع شده است. کانه زایی آهن . کانههای اصلی به ترتیب شامل هماتیت و گوتیت و به مقدار کمتری مگنتیت هستند که اغلب از ... جدول 1- نتایج آنالیز کانیشناسی نمونههای کانسنگ، سنگ میزبان کربناتی و سنگ آذرین در محدوده معدنی هنشک به روش XRD.


فرآوری هماتیت - وبسایت شخصی مهندس محمدرضا محمدی

10 آگوست 2017 . اما از آنجایی که این کانی در مقایسه با مگنتیت دارای خاصیت مغناطیسی ضعیفی بوده و جزء کانی ها پارامگنتیک می باشد، در مقایسه با مگنتیت ،عملیات فرآوری آن مستلزم مستلزم مطالعات پیچیده تر و گسترده در و درعین حال پرهزینه تری جهت پرعیار سازی باشد . روش های معمول برای پرعیار سازی هماتیت شامل روشهای.


تفاوت بین مگنتیت و هماتیت روش بهره,

سنگ آهن چیست؟ - مگنتیت و هماتیت

سنگ آهن چیست؟ سنگ آهن، نوعی سنگ معدنی است که حاوی فلز آهن میباشد. نماد شیمیایی آهن، Fe میباشد. سنگ آهن از معادن سنگ آهن استخراج میشود. سنگ آهن موجود در معادن مختلف از لحاظ شک ظاهری و ساختمان داخلی با هم متفاوت میباشند. سنگ آهن از کانی های مختلفی تشکیل شده اند ولی مهم ترین آن، مگنتیت و هماتیت میباشند.


روش های جدید جدایش کانی های آهن دار هماتیت و مگنتیت - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﺟﺪﺍﯾﺶ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ﻭ ﻣﮕﻨﺘﯿﺖ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺛﻘﻠﯽ (ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺨﺘﻼﻑ. ﭼﮕﺎﻟﯽ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻇﺮﻑ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺷﮑﻞ ﻣﺪﺭﺝ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﺮﺩ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻞ ﺟﺮﻡ. ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺟﺮﻡ ﮐﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﮐﺴﯿﺪﻫﺎﯼ. ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.


مگنتیت - شرکت پاکمن

24 دسامبر 2014 . مگنتیت. مگنتیت (Magnetite) یکی از کانه های آهن فرمول شیمیایی Fe3O4 دارد و در حالت خالص 72.36% آهن و 27.64% اکسیژن دارد. رنگ آن از خاکستری تیره تا سیاه تغییر می کند و وزن مخصوص آن بین 5.16 تا 5.18 می باشد. خاصیت مغناطیسی قوی این کانه باعث می شود که بتوان آن را به روش جدا کننده مغناطیسی از مواد.


اصل مقاله (3625 K) - پترولوژی - دانشگاه اصفهان

کانسار آهن هنشک بین روستاهای گوشتی و هنشک در صفاشهر و در شمال غرب استان فارس واقع شده است. کانه زایی آهن . کانههای اصلی به ترتیب شامل هماتیت و گوتیت و به مقدار کمتری مگنتیت هستند که اغلب از ... جدول 1- نتایج آنالیز کانیشناسی نمونههای کانسنگ، سنگ میزبان کربناتی و سنگ آذرین در محدوده معدنی هنشک به روش XRD.


اصل مقاله (3625 K) - پترولوژی - دانشگاه اصفهان

کانسار آهن هنشک بین روستاهای گوشتی و هنشک در صفاشهر و در شمال غرب استان فارس واقع شده است. کانه زایی آهن . کانههای اصلی به ترتیب شامل هماتیت و گوتیت و به مقدار کمتری مگنتیت هستند که اغلب از ... جدول 1- نتایج آنالیز کانیشناسی نمونههای کانسنگ، سنگ میزبان کربناتی و سنگ آذرین در محدوده معدنی هنشک به روش XRD.


( ﺷﺮق ﺗﻜﺎب -1 ) ﻛﺎﻧﺴﺎر آﻫﻦ ﻛﻮرﻛﻮرا ﺄ ﻣﻨﺸ و ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ ﺷ

10 ژوئن 2013 . IOCG. ) ﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . ﺷﻴﻤﻲ ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺴﺎرﻫﺎي آﻫﻦ ﻣﺘﻔﺎوت. ﺑﻮده و ﻛﻠﻴﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ دﻗﻴـﻖ. ﻣﻨﺸـ. ﺄ. ﻛﺎﻧﺴـﺎرﻫﺎي آﻫـﻦ. اﺳﺖ . روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آﻣﺎده. ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫﺎ. اﺑﺘﺪا. ﺑﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻐﺰه. ﻫﺎي . ﻣﮕﻨﺘﻴﺖ و ﻫﻤﺎﺗﻴـﺖ. ±. ﮔﻮﺗﻴﺖ. ) ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻ. ﻞ از اﻳﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ در. ﺟﺪول. 2. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . آﻧﺎﻟﻴﺰﻫــﺎ ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه. ﮔﻴــﺮي از دﺳــﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘــﺮون ﻣﻴﻜﺮوﭘــﺮوب. ﻣﺪل.


اولويت¬بندي بهره¬برداري از معادن سرب و روي زيرزميني متروكه استان يزد

کنسانتره مغناطیسی هماتیتی با روش فلوتاسیون. معکوس فسفر. زدا. ی. ی می. شود ... های بین سطحي. نشان داده. است که. تأثیر. کاتیون. های چند ظرفیتي در فلوتاسیون آپاتیت، بسته به نوع. کلکتور اسید چرب موجود در سیستم، متفاوت است . به. طور. مثال. فلوتاسیون با کلکتور .. احتماال تفاوت در انديس خردايش کاني. های. موجود در مدار.


نتايج آمارگيري از 1394 - كشور برداري معادن درحال بهره

معادن متشكل كشوركه. درحال بهره. برداري بوده. اند. )بيه اسيتاناي. معادن شن و. ماسه( به صورت سرشماري و. معادن شن و. ماسه به روش نمونه. اي مورد آمارگيري قرار گرفته. اند. در .. هماتيت )اوليژيست(. مگنتيت)منيتيت (. گندله. 0729. استخراج سنگ هاي فلزي غير آهني. 07290. استخراح سنگ. سرب و روي. سنگ سرب. سنگ روي. سنگ سرب و روي.


دن در صنعت بتن ا بررسی کاربرد نانوهماتیت . - انجمن بتن ایران

اکسیدهای آهن از نوع هماتیت و مگنتیت. و1]. [5. نانو. ا. کسیدآلمینیوم. و همچنین نانولوله. های کربنی اشاره کرد. [3] . از بین نانوافز. ودنی های فوق، بیشترین سهم پژوهش . روش ها. ی آزمایش. -1. -2. مواد و مصالح مصرفی. باطله. ی مورد استفاده. جهت سنتز نانوذرات. هماتیت از معدن آهن گل. گهر تهیه شد. ترکیب شیمیایی این نمونه به منظور شناسایی نوع.


گزارش تحلیلی صنعت سنگ آهن

8 آگوست 2016 . هماتیت: هماتیت کانی سرخ رنگی است که برای استفاده در. کارخانه های فوالد احتیاج به فرآوری کمتری دارد. بیشتر. درکشورهای آلمان، اطریش، ایتالیا، سوئد، انگلستان، کانادا، استرالیا، لیبریا، برزیل و روسیه یافت می. شود . مگنتیت: کانی سیاه رنگی است که ابتدا تبدیل به کنسانتره پر عیار آهن می شود ولی برای.


شماره 2.pdf - دانشگاه شهید بهشتی

روش. مطالعه. به منظور شناخت بافت و کانی. شناسی کانسنگ. های طالدار، ابتدا. 45. مقطع نازک. –. صیقلی و صیقلی، از بخش. های مختلف. کانسنگ. چینه. سان کانسار، .. 600. درجه سانتی گراد و در. محدوده خط هماتیت. -. وستیت قرار می. گیرند. در درجه حرارت. های باال،. Ti. به مقدار بیشتری در مگنتیت جای می. گیرد، در حالی که در درجه حرارت.


اصل مقاله

18 دسامبر 2004 . وﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺩوﻧﻮﻉ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻣﻨﯿﺘﯿﺘ. ﯽ. و ﻫﻤﺎﺗﯿﺘ. ﯽ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ. ﯽ . ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺪﻥ ، ﮐﺎﻧ. ﯽ. ﺁﭘﺎﺗﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﮐﺎﻧﺴﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﻣ. ﯽ. ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺬﻑ ﻓﺴﻔﺮ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ و. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮﻩ ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ ،. ﺑﻪ ﺭوﺵ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮﻥ . ﻫﻤﺎﺗﯿﺖ. ،. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍﻓﺮ، ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﮑﺘﻮﺭ. -. ﮐﻒ ﺳﺎﺯﻫﺎ. ی. ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ. (. ﺁﺳﺎﻡ، ﺍﺗﺮﺍک، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺁﺳﺎﻡ و. ﺍﺗﺮﺍک وﮐﻮﭘﻠﯿﻤﺮ. ) ﮐﻠﮑﺘﻮﺭ ﻧﻮﻉ ﺁﺳﺎﻡ. +. ﺍﺗﺮﺍک ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻠﮑﺘﻮﺭ. -. ﮐﻒ. ﺳﺎﺯ ﻣﻮﺛﺮ و ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ.


کاوش سازند - انواع كانسارهاي آهن :

اين رخساره ازمهمترين رخساره هاي BIF بوده و به نسبت فراواني اكسيدهاي آهن به ۲ زير رخساره هماتيت و مگنتيت تقسيم مي شود كه حد تدريجي نيز بين آن دو وجود دارد: زير رخساره هماتيت : اين رخساره . ميانگين آهن در اين رخساره بين ۳۵-%۳۰ متغير است كه با پرعيارسازي آن به روش مغناطيسي قابل بهره برداري است. ب‌-رخساره كربناته: اين رخساره.


ﻓﻬﺮﺳﺖ - ستاد نانو

ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳﺘﻰ ﺩﺭ. ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻛﺮﺑﻨﻰ- ﭘﻠﻴﻤﺮﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﺹ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻯ ﻧﺎﻧﻮﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ. ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺷﻔﺎﻓﻰ ﺍﺯ ﻓﺼﻞ. ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻯ ﻛﺮﺑﻨﻰ- ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻯ ﻛﺮﺑﻨﻰ ﻭ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﻯ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻰ ﺑﻬﺮﻩ.


2138 K - زمین شناسی کاربردی پیشرفته

کالکوپیریت، بورنیت، هماتیت، آلونیت، کوولیت، فیروزه و لیمونیت و به شکل. های افشان، . معدن فیروزه نیشابور به صورت زیرزمینی و با روش اتاق و پایه بهره. برداری ... اند. شدت این آلتراسیون در این سنگ. ها بین. 30. تا. 50. درصد است. این آلتراسیون با کانی. سازی هماتیت و مگنتیت همراه است. -. آلتراسيون آرژيليک با شدت ضعيف.


Pre:نانوایی آسیاب سنگ
Next:محاسبه کلسیت در سیمان با استفاده از گچ