برپشت خود سوار کردن دستگاه در معدن روباز

ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ . د. ر اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺗﺸﺒﺎري از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻪ در آﻳ. ﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎدن. ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد و .. در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ﻗﺒﻞ از آﺗﺶ. ﻛﺮدن، آﺗﺸﺒﺎر ﺑ. ﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺮوع آﺗﺸﺒﺎري و ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر، ﺧﺎﺗﻤﻪ آن. را. اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر، ﻣﺤﻮﻃﻪ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ.


آیین نامه ایمنی در معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

30 نوامبر 2010 . ماده 34- تمیز کردن یا میزان و مسطح کردن جبهه کار در معادن روباز و در اسثنای کار ماشین حفاری بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است .. ماده 87- مسئولین ایمنی و نظارت چنانچه در محلی وسایل نگهداری را کافی و ایمن تشخیص ندهند لازم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولین معدن برای تقویت وسایل نگهداری , موضوع را تا.


آتشباری در معادن نیکل استرالیا - آپارات

14 مه 2012 . در بعضی مواقع برای غلبه بر مقاومت سنگها در هنگام معدنکاری، یا عملیلت عمرانی از قبیل، راهسازی، سد سازی و غیره از مواد منفجره از قبیل تی ان تی استفاده می کنند که قادر است در مدت بسیار کوتاهی حجم بسیار زیادی سنگ را خرد کرده و جابجا کند، برای آتشباری ابتدا اقدام به تعیین طرح مناسب و سپس حفر چال هایی با.


مقاله تعیین حد استخراج روباز - زیر زمینی کانسار مس چهار گنبد

مشخصات نویسندگان مقاله تعیین حد استخراج روباز - زیر زمینی کانسار مس چهار گنبد. اصغر مالکی القلندیس - سرپرست معدن مس چهارگنبد، شرکت معادن مس چهارگنبد کرمان محمدمهدی صابری - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شه.


سومین کنفرانس معادن روباز ایران - OPARS Books

3rd Iranian Open Pit. Mines Conference. Tehran, Iran. 19-21 May 2015. سومین کنفرانس معادن روباز ایران. تهران. ۳۱-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ . ارزیابی ریسک خردایش سنگ در معادن روباز با روش ماتریس اندر کنش- اندیس آسیب پذیری، مطالعه موردی: معدن مس . انتخاب و کالیبره کردن مدل تجربی پیش بینی خردایش مناسب درمعدن مس سرچشمه.


بایگانی‌های معادن(قوانین) - شرکت ارض پارسیان

ماده‌ ۳۴: تمیز کردن یا میزان و مسطح کردن جبهه کار در معادن روباز و در اثنای کار ماشین حفاری بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است. ماده‌ ۳۵: دهانه .. ماده‌ ۸۵: استاد کار هر قسمت موظف است در هر نوبت کار حداقل یک بار سقف، دیوارها، راهروها و وسایل نگهداری جبهه کار خود را کاملاً بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید.


فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . زمین شناسی و معدن. روشهای زهکشی در معادن روباز و تاثیر آن بر پایداری دیواره معادن روباز. مطالعه موردی: بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیواره های نهایی معدن گل گهر . فرآوری گل گهر با استفاده از دستگاه فیلترپرس. گندله، احیاء و فوالد سازی .. برعكس شاول نياز به بولدیزر برای تميز كردن اطراف خود. ندارد. اما سكو.


آیین نامه ایمنی در معادن

ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ. در. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﺪه و روي زﻣﻴﻦ. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و رﻫﺎ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آوﻳﺰان و ﻣﻌﻠﻖ. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ج. ) ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻔﺎري. ﻣﺎده. :80. ﻧﻜﺎت زﻳﺮ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﭼﺎل. زﻧﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .. ﺳﻮار ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮ روي. ﻧﻮار. ﻧﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺣﻤﻞ ﺑﺎر. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده. :99. ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ. ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن. ﻧﻮار. از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد،. ﺑﺮق اﺻﻠﻲ را ﻗﻄﻊ. ﻧﻤﺎﻳﺪ.


آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی

9 مارس 2013 . دستگاهی است که برای خارج کردن مواد معدنی یا باطله استخراج شده از معادن زیرزمینی یا جابه‌جایی افراد استفاده میشود و به دو نوع عمده: طبلکی و اصطکاکی تقسیم میشود. کابل فولادی . نوعی ماشین بارگیری باربری صندوقهای که در آن عمل بارگیری و باربری به وسیله خود ماشین یا تراکتور کشنده انجام میشود. ۳۲ وسایل.


پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو .

آقای پروگودوف درباره تاریخچه فعالیت دانشکده طراحی معدن کریوباس می‌گوید: «این دانشکده حدود 80 سال پیشینه و تجربه در حوزه طراحی معدن سنگ‌آهن زیرزمینی و روباز دارد که البته در بخش کانی‌های دیگر به جز زغال سنگ نیز فعالیت می‌کند. این دانشکده از زمان شروع فعالیت خود تاکنون، 8 معدن سنگ‌آهن زیرزمینی در کشور اوکراین و سایر.


ﻣﻘﺮرات ﻓﻨﻲ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه و آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن

ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه اﺳﺖ . د. ر اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ، ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺗﺸﺒﺎري از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻳﻤﻨﻲ درج ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻛﻪ در آﻳ. ﻴﻦ. ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻌﺎدن. ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد و .. در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز ﻗﺒﻞ از آﺗﺶ. ﻛﺮدن، آﺗﺸﺒﺎر ﺑ. ﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺮوع آﺗﺸﺒﺎري و ﺑﻌﺪ از اﻧﻔﺠﺎر، ﺧﺎﺗﻤﻪ آن. را. اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﻔﺠﺎر، ﻣﺤﻮﻃﻪ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ.


آیین نامه ایمنی در معادن - وزارت صنعت، معدن و تجارت

30 نوامبر 2010 . ماده 34- تمیز کردن یا میزان و مسطح کردن جبهه کار در معادن روباز و در اسثنای کار ماشین حفاری بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است .. ماده 87- مسئولین ایمنی و نظارت چنانچه در محلی وسایل نگهداری را کافی و ایمن تشخیص ندهند لازم است ضمن گزارش نظر خود به مسئولین معدن برای تقویت وسایل نگهداری , موضوع را تا.


آتشباری در معادن نیکل استرالیا - آپارات

14 مه 2012 . در بعضی مواقع برای غلبه بر مقاومت سنگها در هنگام معدنکاری، یا عملیلت عمرانی از قبیل، راهسازی، سد سازی و غیره از مواد منفجره از قبیل تی ان تی استفاده می کنند که قادر است در مدت بسیار کوتاهی حجم بسیار زیادی سنگ را خرد کرده و جابجا کند، برای آتشباری ابتدا اقدام به تعیین طرح مناسب و سپس حفر چال هایی با.


مقاله تعیین حد استخراج روباز - زیر زمینی کانسار مس چهار گنبد

مشخصات نویسندگان مقاله تعیین حد استخراج روباز - زیر زمینی کانسار مس چهار گنبد. اصغر مالکی القلندیس - سرپرست معدن مس چهارگنبد، شرکت معادن مس چهارگنبد کرمان محمدمهدی صابری - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شه.


برپشت خود سوار کردن دستگاه در معدن روباز,

سومین کنفرانس معادن روباز ایران - OPARS Books

3rd Iranian Open Pit. Mines Conference. Tehran, Iran. 19-21 May 2015. سومین کنفرانس معادن روباز ایران. تهران. ۳۱-۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ . ارزیابی ریسک خردایش سنگ در معادن روباز با روش ماتریس اندر کنش- اندیس آسیب پذیری، مطالعه موردی: معدن مس . انتخاب و کالیبره کردن مدل تجربی پیش بینی خردایش مناسب درمعدن مس سرچشمه.


بایگانی‌های معادن(قوانین) - شرکت ارض پارسیان

ماده‌ ۳۴: تمیز کردن یا میزان و مسطح کردن جبهه کار در معادن روباز و در اثنای کار ماشین حفاری بدون اخذ اجازه از مسئول دستگاه ممنوع است. ماده‌ ۳۵: دهانه .. ماده‌ ۸۵: استاد کار هر قسمت موظف است در هر نوبت کار حداقل یک بار سقف، دیوارها، راهروها و وسایل نگهداری جبهه کار خود را کاملاً بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید.


فهرست مـطالب - پژوهشکده سنگ آهن و فولاد گل گهر

20 ژانويه 2015 . زمین شناسی و معدن. روشهای زهکشی در معادن روباز و تاثیر آن بر پایداری دیواره معادن روباز. مطالعه موردی: بررسی اثر زهکشی بر پایدارسازی دیواره های نهایی معدن گل گهر . فرآوری گل گهر با استفاده از دستگاه فیلترپرس. گندله، احیاء و فوالد سازی .. برعكس شاول نياز به بولدیزر برای تميز كردن اطراف خود. ندارد. اما سكو.


آیین نامه ایمنی در معادن

ﻣﻌﺎدن ﺳﻄﺤﻲ. در. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺷﺪه و روي زﻣﻴﻦ. ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و رﻫﺎ ﻛﺮدن آن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آوﻳﺰان و ﻣﻌﻠﻖ. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ج. ) ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺣﻔﺎري. ﻣﺎده. :80. ﻧﻜﺎت زﻳﺮ. ﺑﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﭼﺎل. زﻧﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .. ﺳﻮار ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺑﺮ روي. ﻧﻮار. ﻧﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﺣﻤﻞ ﺑﺎر. ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ . ﻣﺎده. :99. ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ. ﺣﺴﮕﺮﻫﺎﻳﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪن. ﻧﻮار. از ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد،. ﺑﺮق اﺻﻠﻲ را ﻗﻄﻊ. ﻧﻤﺎﻳﺪ.


آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی

9 مارس 2013 . دستگاهی است که برای خارج کردن مواد معدنی یا باطله استخراج شده از معادن زیرزمینی یا جابه‌جایی افراد استفاده میشود و به دو نوع عمده: طبلکی و اصطکاکی تقسیم میشود. کابل فولادی . نوعی ماشین بارگیری باربری صندوقهای که در آن عمل بارگیری و باربری به وسیله خود ماشین یا تراکتور کشنده انجام میشود. ۳۲ وسایل.


پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو .

آقای پروگودوف درباره تاریخچه فعالیت دانشکده طراحی معدن کریوباس می‌گوید: «این دانشکده حدود 80 سال پیشینه و تجربه در حوزه طراحی معدن سنگ‌آهن زیرزمینی و روباز دارد که البته در بخش کانی‌های دیگر به جز زغال سنگ نیز فعالیت می‌کند. این دانشکده از زمان شروع فعالیت خود تاکنون، 8 معدن سنگ‌آهن زیرزمینی در کشور اوکراین و سایر.


برپشت خود سوار کردن دستگاه در معدن روباز,

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

ﮔﻴﺮ .د. دﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ در ﺷﻴﺐ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺼﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ. ﺟﺎده. ﻫﺎي ﻣﻌﺪن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ راﻧﻨﺪه. اﺑﻼغ ﺷﻮد . -ح. وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎرﺑﺮي را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﻮازن ﻛ. ﺮ. دن ﺑﺎر و ﺻﺎف ﻛﺮدن ﻟﺒﻪ .. دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﻮار. ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ . -. در ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺤﺮﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﻤﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ آن. ﻛﻪ اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺤﻜﻢ و اﻳﻤﻦ، در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن. ﻫﺎ را ﺑﺪون آن.


آیین‌نامه‌ ایمنی در معادن - پیام ایمنی

ماده۵۵: پیاده و یا سوار شدن از ماشین آلات در حال حرکت تحت هر شرایط ممنوع است. ماده۵۶: اپراتور باید قبل از ترک ماشین آلات آنها را خاموش، دنده ها را درگیر و از ترمز دستی استفاده نماید. ماده۵۷: تعویض و جابه جایی متصدیان ماشین آلات و دستگاه ها فقط در زمان توقف آنها مجاز است. ماده۵۸: دستگاه ها، تجهیزات و ماشین آلات در معادن سطحی باید حسب.


بخش سوم

ج ) هفته ای یک بار (نه کمتر) باید پیکور را باز کرده، آن را آن را باز کنید، ابتدا تمیز کنید و در گازوئیل بشویید، سپس. شست وشو و آزمایش کنید. روغن کاری کنید. جدول ۷ - ۳- جدول عیب یابی و چگونگی رفع آن در پیکور. عیب یا نقص دستگاه علت عیب رفع نواقص یا اشتباه. ۱- اشتباه بسته شده است. باید آن را باز کنید و دوباره به دقت.


برپشت خود سوار کردن دستگاه در معدن روباز,


Pre:برنامه های کاربردی سنگ شکن فکی
Next:اصل دو آسیاب رول